รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๓ - วัดหนองตอง
ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเกรียงไกรจันทร์ตาแก้ววัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรชายเมืองลุงทุนวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรเตชากรใจเวียงวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรหลู่ฉ่าลุงโปวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอมรลุงจิ่งตาวัดกำแพงงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรทรงพลปัญญาวัดจันทราวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรอนุรักษ์ลุงซู่วัดฉิมพลีวันคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรอาณกรบุญใหม่วัดเด่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรภานุพรวงค์เมืองวัดถาวรธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพิสุทธิ์ส่วยคำวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรสรศักดิ์สุจาวัดป่าหมากคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรชยุตพงศ์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระวรวัชรินทร์อินวินสิริภทฺโทวัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวรุฒม์ดวงปันสิงห์วัดร้อยจันทร์คณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระณัฐพลเทพมาลาปญฺญาวุฒโฑวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรยุทธชัยเจริญกิจนิรันดร์วัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระวรวุฒิถาริพลฐานวุฑฺโฒวัดละโว้คณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรจำลองพรรณทองวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรสมหวังจายแสงวัดลัฎฐิวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรกิติพงษ์ต๊ะราชวัดวาฬุการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรนนทกานต์กิ่งจันทร์วัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรโภรินทร์หมู่หลิ่งต๊ะวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศิลาพันธ์ลุงตาวัดศรีล้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรคณิศรจองดีวัดศรีวารีสถานคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรดนุชาตากันทะวัดสอาดกุญชรคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธัญชนกเขื่อนแก้ววัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรนิพัทธ์พนธ์เรืองศรีวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอัมรินทร์ต่างใจเย็นวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรชานนสุขพนาพรวัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรศุภณัฐเขื่อนแก้ววัดหนองตองคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระสุเทพจินะมูลรตนสาโรวัดอรัญญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรนิธินันท์เจนสาริกิจวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรโชคชัยแก้วมาวัดศรีนวรัฐคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรคึกาเลิศพนาวรรณวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชยากรโปธิวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรชุติศรณ์เป็งเขียววัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรธวัชชัยเอกรัฐวงศาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรนนทวงศ์สำนักอารีวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรพีรภาสเอกรัฐวงศาวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรพุฒิพงศ์ไพรบุญเจริญวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรภัทราวุธดูลอยวัดสันคะยอมคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรจักรภัทรรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรจิบอพอน่อวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรทนงศักดิ์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรธงชัยรักษาป่าวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธนวันต์กุเลาวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธเนศดอนสกุลไพรขจีวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธวนากรพวงมาลัยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรปรีชามูเซอร์วัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรพีระพัฒน์ไชยวัดดับภัยคณะจังหวัดเชียงใหม่