รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๒ - วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกริชกรณ์ก้อนแก้ววัดกู่แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรยุคลเดชร่มชัยสุขสันต์วัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรก้องภพคำอิ่นวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรกันตวัฒน์คงสุริยะเศียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรจักรดุลย์กรีฑาวันวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรชนนถวิลวงศ์เสถียรวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรชัชนันท์โล่งสว่างวงศ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรชัยพรเจริญสวัสดิ์พันธ์วัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรญาณวุฒิศุภรนานาวัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรรัตนพงษ์เพียงเพิ่มโชควัดเชียงแสนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรนทีกุนตาละวัดท่าต้นกวาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธนวิทย์จักสานวัดเทพารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพงษ์พัชราไชยชนะวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรฉกาจโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรวรัญชิตโพธิ์ธาราสกุลวัดป่าแคโยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศักรินทร์โยธาวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรกฤษดากรณ์กุประเสริฐวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอภิวุฒิสิงห์เชื้อวัดป่าบงหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรยุทธวีร์ใจดีวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรเตวิชแสงสว่างวัดพญาชมภูคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรสราวุฒิปรีดาธรรมนิยมวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรสุพศินผู้มียศวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรธีรภัทธสามนวลวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรแสงหารปู่ใส่วัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสามารถนายอิ่นวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธีรชัยพงศ์สิทธิไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรวีรภาพสุรการไพรวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสันติพงค์นำชีพสุขวัดพระนอนป่าเก็ดถี่คณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรปฐมพงศ์ดวงเดชวัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอนุสิทธิ์พิจิตร์วัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรไชยมงคลเชียงลาวัดกู่เสือคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรวุฒิพรพรหมมาวัดหนองสี่แจ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรคณสรณ์-วัดหวลการณ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอภิรักษ์สุขเกษมวัดปากกองคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรณัฐวุฒิยอดดีวัดตำหนักคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรปรีชาเกษตรไพรวัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรปวีณวัชวนาเฉลิมชัยวัดน้ำโจ้คณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรจอวาธรรมทัศนกุลวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรเรชัยคุ้มแสนแก้ววัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรโชติคิริมณีภูผาวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรนวพลนพคุณภัทรพงศ์วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรมนตรีบุญนพไทวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรเศรษฐพงศ์ทองจำรัสวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรจอแอ้พอ-วัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรสุทธิศักดิ์ประเสริฐอมรวัดป่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรหนึ่งลุงวิวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรหม่องทูลกอวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรศตวรรษเจนจัดวัดช้างค้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรธนกฤตสารีวัดสันต้นกอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรสิงหาตาลทีวัดศรีโพธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่