รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๒ - วัดกู่
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิทิตสุปิณะถิรจิตฺโตวัดกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรวีรศักดิ์รัตนพงไพรรักษาวัดกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรกฤตพจน์อินต๊ะก๋อนวัดกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรอภิสิทธิ์แกนุวัดกองกานคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรวรเดชใจภูมิวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรพายัพชลธีเลิศสกุลวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรชนใจภูมิวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรชยากรสารินจาวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรศตวรรษศรีสองเมืองวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรสุรยุทธจุติพนาไพรวัดช่างเคิ่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระศราวุฒิมนต์ทนนท์ปภสฺสโรวัดดอยสะกานคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสรวิชญ์จันเวียงวัดนาฮ่องคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรพรชัยโพธิพงศ์วัดนาฮ่องคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรไชยภพยมนาวัดนาฮ่องคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรธนวัฒน์ชยุติธนสกุลวัดบ้านเจียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกานต์คีรีไพรพนาวัดบ้านเจียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรภูวนัตฏ์แหลมคมวัดบ้านทัพคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรณัฐพลธรรมสอนวัดบ้านทัพคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรจักรพันธ์นะทีวัดบ้านทัพคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรเสฏฐวุฒิเก่งการทำวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรเอกลักษณ์สมพงษ์เนติการวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรสมเกียรติคมชายชาญวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรจีรเทพศรีวรรณสดใสวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรปองภพนามไทยวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรณัชพลจรูญจิตเสถียรวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธนาวุฒิไชยบุตรวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรเมธาสิทธิ์วรสุนทราสมบัติวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอดิเทพขันอิ่นวัดบุปผารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวีระพลจันทรานิรันดร์วัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรชัยวัฒน์ท่าผาปวงชนวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรทินภัทรยิ่งสินสวัสดิ์วัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรชัยพลรัตนอรัญเขตวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรธนกรจริยาวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรเดชณรงค์ถิ่นทองท่าผาวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรธัญกรชวสิทธิ์มงคลวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรไกรสิทธิ์สาคะรินทรวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอานุกุนจรพิบูลวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
38พระพงษ์ศักดิ์ธรรมชาติงามธมฺมวโรวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรพงศ์เทพใจซื่อวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรเกรียงไกรสุนันตาวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรปิยชนน์อนาคมวัดพร้าวหนุ่มคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรธีรพงศ์ชุลีกรมงคลวัดพุทธเอ้นคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรรัฐภูมิสารินจาวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรศิวกรมาลีพูนทวีวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรณัฐศาสตร์แก้วทิตวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวิทยาถาคำวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรทรงวุฒิบุญวารีรักไพรวัดยางหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอัสสชิองอาจวัดห้วยรินคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรจิรายุสเตาะไธสงวัดอมเม็งคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรศุภวิชญ์ขยันการวัดอมเม็งคณะจังหวัดเชียงใหม่