รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๑ - วัดเขื่อนผาก
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระตฤณะพัชร์วิโรจน์สุวรรณ์ชยธมฺโมวัดทุ่งหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรฐิติพงศ์ป๊อกแก้ววัดทุ่งหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรธนพนธ์ชัยสุวรัตน์วัดทุ่งหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรภวัตอาสามีทัพย์วัดป่าจี้คณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอภิลักษณ์หล่อโยธาวัดห้วยกุคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสว่างสิทธิสนฺติกโรวัดทุ่งกู่คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพงศธรสามารถวัดท่ามะเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระเสกสิทธิ์สายเครืออุดธมฺมวโรวัดโป่งงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธีรภัทรวิทูรย์วัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรเจษฏากรสมบูรณ์วัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรลักษมัณวรรณอินทร์วัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรนนท์พัทธ์มรกตวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระวชิรอาวุธนวศิริชุติกาโมวัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรธวัตชัยปัญญาก๋าวัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรชัยวัฒน์ไชยแหว้นวัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกฤษกรใจบุญมาวัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรจิณณวัตรคำภูเขียววัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรระพีพัฒน์ฟูยอดวัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรอสังวาโส-วัดเขื่อนผากคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรประเสริฐบุญลือวัดสหกรณ์แปลงสองคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระจักกฤษณ์มุกแก้วฐิตพโลวัดห้วยบงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรพัชรแช่เท้าวัดห้วยบงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระสิทธิภักดิ์สีกระสอนปญฺญาปสุโตวัดป่าสหธรรมิการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระไพศาลถนอมบุญถาวโรวัดป่าสหธรรมิการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระดาวเรืองชุมภูรตนปญฺโญวัดแม่ปั๋งคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระภพธรรมสุริยะกิติปุญฺโญวัดประตูโขงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระธีรปัญญาใจหนักจิตฺตปญฺโญวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระทินกรตันธนภาคิณธนปาโลวัดป่าสหธรรมิการามคณะจังหวัดเชียงใหม่