รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๙ - วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมคำแก้วกลฺยาณธมฺโมวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระธนบดีสีตาบุตรชตินฺธโรวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระวุฒิพงษ์บุญเรือนวชิรญาโณวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระประสาทประทุมวันสนฺตกาโยวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระปัญญาลุงต๊ะสุจิตฺโตวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสายวันลุงหลู่ฐานกโรวัดกู่ม่านคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพลพรรคจรัสเฉลิมวงค์วัดชยาลังการ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรศรีวิเชียรศาสนมิติวัดชยาลังการ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรเจตนิพัทธ์สุทธะวัดชยาลังการ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐศาสตร์เจนพร้อมยุทธ์วัดชยาลังการ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรส่วยลุงออวัดชัยประดิษฐ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรประวีณโมนวัดชัยประดิษฐ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรธนายุสนันตีสู้วัดดอยจอมแจ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรจีรวัฒน์ธรรมเมืองมูลวัดดอยจอมแจ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรไชยวัฒน์ธาตุอินจันทร์วัดดอยจอมแจ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกฤษกรทาติ๊บวัดดอยจอมแจ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรธนภัทรแก้วเอ้ยวัดดอยจอมแจ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรแทนกมลอ่องคำวัดนาคาสถิตย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรกิตตินันท์แซ่พังวัดนิวาสไพรสณฑ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรพฤษกรณ์ชัยมงคลวัดนิวาสไพรสณฑ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรจักรกฤษพานอรุณรุ่งวัดนิวาสไพรสณฑ์คณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรวโรดมกิตติญาณวัฒน์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรพรชัยเฮงสมบูรณ์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรกิตติธัชวังเมาวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรนรินทร์รัตน์มารัตน์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธนวัฒน์มณีทิพย์วัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธนะดีสิทธิเศษวัดปทุมสรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระกำพลศรีกอนติฐานิสฺสโรวัดปิตยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรหลู่หวานวัดโป่งน้ำร้อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรทองดีลุงชายวัดโป่งน้ำร้อนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระชาติชายผลพานิชเจริญมหิสฺสโรวัดพรหมจริยารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระนพรัตน์ประสานเกลียวสุจิณฺโณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอิสระลุงต้าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรส่าหลู่ลุงน๊อตวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรเตชินลุงติยะวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรเคอลุงอ่องวัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอนันต์ปู่เสาร์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรมรุเดชเกตุรัตนสมบูรณ์วัดมงคลวรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวีรวุฒิสิริวจีงามวัดมงคลวรารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรสุพรรณเหล่าเขตกิจวัดมหาวนาภิมุขคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรอนุภัทรตติยะต้นตระกุลวัดแม่คือคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรภูบดินทร์โฆษิตธาราวัดแม่คือคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธนดลอัครคีรีรุ่งวัดแม่คือคณะจังหวัดเชียงใหม่
44พระจตุจักรจำเริญเขมาภิรโตวัดรังษีสุทธาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรสิทธิชัยใจสดใสวัดวังธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรอดิชัยไกรศรีกุลชัยวัดวังธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรวีระกติกาธรรมวัดวังธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรมงคลประสาทวัดวังธารคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรพิชาภพรามพันชะวัดวารีสุทธาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรตีรพัฒน์กันทะคุณวัดวารีสุทธาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่