รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๘ - วัดฉิมพลีวุฒาราม
ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบัญชาต๊ะลือภูริปญฺโญวัดท่าครั่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระปัญญาพิรกุลวานิชสุวณฺณธมฺโมวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรมินอ่อนซอเปต๊ะวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรสงกรานต์สมวัดพระพุทธบาทตะเมาะคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระมานะศักดิ์ละเอียดฐานุตฺตโรวัดดอยเต่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรศิรภัทรวงค์สอนตาลวัดบ้านไร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระอุ่นคำจันทร์เป็งมหาวีโรวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระใบเขียวใยปภสฺสโรวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรชินวัตรกระสินธุ์นิมิตวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรชนะภัยดวงดีวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรนฤสรณ์ตุ่นคำวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรปฏิภาณจันทรตาคำวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอำพลวรรณภีระวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรจักรภัทร์อึ่งเหวยวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรกฤตภาสโยคำวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรกฤตเมธสุดทะวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรศาตราวุธศิริป้อมวัดฉิมพลีวุฒารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรแดงนายกอวัดปัจฉิมการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระกิตติภัฎแก้ววงค์สนฺตจิตฺโตวัดปัจฉิมการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรสุรวุฒิแสนแปงวัดประถมการามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรณัฐดนัยจันทร์เรือนวัดแปลงห้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระยงยุทธ์ปิกปี๋อภิวํโสวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระประทวนคำหล้าอาธิวํโสวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระบุญมีธนเกษมสันต์ปิยวํโสวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระสิทธิชัยมังคละคีรีปณฺฑิตฺโตวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระธรรมนิตย์คำอ้ายปญฺญาคโมวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระณัฐพลมัครมย์เขมโกวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธนาทิปสุขเงินนอนวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรศิระกระดังงาผลวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรณัฐกฤตปัญโญวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรพีรดนย์แคบือไทยวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสุทธดรสุขเงินนอนวัดพระบรมธาตุดอยเกิ้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรเจษฎากรเอกพันธ์วัดท่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรวงศพัทธ์หลวงแอ่นวัดท่าเดื่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรไชยพัฒน์ปันตาติณบวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่