รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๗ - วัดป่าไม้แดง
ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติธัชเสียงดีวัดดอยหล่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรฉันทวัฒน์แสนคำหมื่นวัดป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรชนพลแสงผึ้งวัดป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรชัยวัฒน์เรือนบุตรวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรชินกฤตวงศ์สุพรรณวัดต้นโชคคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรฐิติกรสิงห์โตทองวัดแม่งอนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรณวิชญ์จันนัยนาวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรทรงพลอินตาวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรบุญยฤทธิ์ยาศรีริวัดอุทกวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรปฏิภาณธาดาวรกุลวัดสุคันธวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรรังสรรค์ไชยศรีวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรศรัณยูเต๋ยะวัดบุณฑริกาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรสุทธิโชคปีนเหลาวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอภิสิทธิ์หอมดวงวัดอินทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรเกียรติศักดิ์สารทิศวัดบุณฑริกาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจิตรภานุชัยวงค์วัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอรรถพลยอดคำวัดอุทกวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรเอกราชตานุวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรวิทวัสขาวเขียววัดศรีดงเย็นคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอนุพงษ์อุปนันท์วัดศรีดงเย็นคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรศักดิ์พลพรหมถาวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรเกาหมวงแช่ซิ่นวัดสุปัฎนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสมศักดิ์แสงลี้วัดศรีดงเย็นคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระภาวิตบุญสูงยติโกวัดถ้ำตับเตาคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรขุนปากน้อยวัดปงตำคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรจตุรงค์เมืองสิบสองวัดห้วยห้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรจิรายุปวนสรรค์วัดมหิงสาวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรนพดลปัญญาวงค์วัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรนพรัตน์ไคร้แปงวัดห้วยห้อมคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรไพบูลย์ไชยรุ่งเรืองวัดป่าแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรศุภกิจมณีทองวัดสุคันธวารีคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรอนันตชาติหน่อเมืองคำวัดศรีบัวเงินคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอภินัทธ์คำพิงค์ชัยวัดศรีดงเย็นคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระสุรพันธ์แซ่หลิวโชติปาโลวัดป่าไม้แดงคณะจังหวัดเชียงใหม่