รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๔ - วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 88 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมใจสุขสวัสดิ์ปณีตจิตฺโตวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระบุญชนะรังดิษฐ์สมจิตฺโตวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระณัฎฐชัยภาคธูปกตปุญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระเสกสรรสุริยะธนปญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระสมชายคำวงศ์ษาอคฺคปญฺโญวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระณัชพลมณีศิริรัตน์ฐานวโรวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระดลฤทธิ์สีละพรรณหุตปุญฺญผโลวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระธาตรีนิกรอวยชัยสญฺญโตวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรธีรัตน์โกสุมไพรสณฑ์วัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรเกรียงเกียรติฐิติกรสกุลวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวิชชากรใจมารีละวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรธเนศนพมาศคงคาวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรศุภวิชญ์คงแก้ววัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรพัชรพลดวงเด่นวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรศราวุฒิโกดโนวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรสมศักดิ์นาใจวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรพิเชฐขันตีวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรฐิตธรรมมาละแซมวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรนำโชคพลนำวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรกฤษดาสีมาเพชรวัดพระธาตุศรีจอมทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรทฤษฎีเปี้ยตาจันวัดข่วงเปาใต้คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรณัฐวัฒน์นันต๊ะภูมิวัดดอยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรฐานพงศ์มัธยเกรียงไกรวัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรฐิติพลมุเซอร์วัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรธวัชชัยดำรงเสถีรยภาพวัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธีรภัทรวนาลัยนิเวศน์วัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรอภิรนันท์เตจ๊ะยาวัดท่าต้นแหนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธีระพงษ์ศิริไพรมงคลชื่นวัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธีรโชติพิทักษ์ชลธีวัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรนันทิพํฒน์ทรัพย์สรรยาวัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรสนิทพงศ์ธรคีรีวัดท่าหลุกวังปลาสร้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรไกรสรวันธิหมูวัดน้ำลัดคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอานนท์อมรพิทักษ์คีรีวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรวรพลพนมจิตรสมานวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสุรชัยไพรพัชราวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรอดิศรภักดีพนาพรวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรจงพิชิตจตุมลคลสกุลวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรพรพจน์ไพรบุญธรรมวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรบรึโด๊ะไพรบุญเจริญวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรวุฒิภัทรพนาพัฒนาวัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรสวัสดิ์สวัสดิ์ไพรวัลย์วัดปัญญาวุธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรจัวเลาย่างวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรธนูศิลป์นิยมผลไพศรีวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรฉัตรปพนจอมทันวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธนธรกนกไพรวัลย์วัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรปภาวินสายชลค้ำจูนวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรวิโรจน์เมฆบุญนิธิวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรวิทยาปู่แกะวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรอรรถพลปัญญาสกุลไพรวัดพุทธนิมิตรคณะจังหวัดเชียงใหม่