รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๔ - วัดดอนมงคล
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข น่าน

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจารุกิตติ์หลวงขาวธนวํโสวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
2พระณัฐศาสตร์สมแสนปญฺญาวชิโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
3พระนครแสงคำสีลปญฺโญวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรเกียรติศักดิ์อุดทัยวัดสบยางคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรณัฐภูมินทร์ยาวิไชยวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรดำริวงค์นรินทร์วัดภูแยงคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรธีธวัชเสนนันตาวัดสบยางคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรบวรวิชญ์จิตทองวัดภูแยงคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรภาณุภัทรเตลาวัดภูแยงคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรสาโรจน์สีวิใจวัดอภัยคีรีคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรสิรวิชญ์โชติช่วงวัดพระธาตุป่าแดดคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรพีรพัฒน์ผัดผลวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
13พระนทีมหาวรรณ์ฐานรโตวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
14พระจิรศักดิ์ต๊ะมีวิสุทฺธาจาโรวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรพงศกรสุรีย์วัดดู่พงษ์คณะจังหวัดน่าน
16สามเณรชิติพัทธ์วาทกุญชรวัดดอนมงคลคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรรณกานต์โนกุญชรวัดดู่พงษ์คณะจังหวัดน่าน