รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๓ - วัดบ่อแก้ว
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น น่าน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษนัยงึ้มนันใจธีรจิตฺโตวัดบ่อแก้วคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรเอกนรินทร์สุทำเลาวัดนาหวายคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรวีรชัยเวชมะโนวัดพงษ์คณะจังหวัดน่าน
4พระประดิษฐ์มาเฮี่ยฐานวีโรวัดนาทะนุงคณะจังหวัดน่าน
5พระเตี่ยมนวลแขว่งกิตตปัญโญวัดน้ำอูนคณะจังหวัดน่าน
6พระกิตติชัยมาอิ่นกตธมฺโมวัดน้ำอูนคณะจังหวัดน่าน
7พระชัยมงคลตาวังมหาวีโรวัดน้ำแพะคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรนภัสกรปาลีวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรกรวิชญ์แปงอุดวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรกรวิชญ์เขื่อนเมืองวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรคเณศวรอักขระวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรวีรภัทรอุทธาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรธนากรชินพระวอวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรณัฎฐกิตติ์ศรีสงวนวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรกฤตติพัทธ์ทองมีวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรอโนทัยปันอินวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรธนกฤตอินขวางวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรวิทูรแสนจ้างวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรฐิฏิกรณ์คล้ายคล้อยวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรนัฐพงศ์จันทรวงวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรทิวัตถ์แซ่ห่างวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรณัฐกิตติ์สินใจวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรจิฬาวุฒิโพธิ์ภูมิวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรสิรภัทรกองวาทย์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
25สามเณรธราธิปกาศเกษมวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
26สามเณรภาสกรครั้งนันตาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
27สามเณรชลณธีทองเครือมาวัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน
28สามเณรฐิติศักดิ์ทาคุณวัดถืมตองคณะจังหวัดน่าน
29สามเณรศุภณัฐต๊ะหน่อวัดถืมตองคณะจังหวัดน่าน
30สามเณรณัฐพนธ์แก้วทิพย์วัดนาซาวคณะจังหวัดน่าน
31สามเณรทัตพลไชยวุฒิวัดนาซาวคณะจังหวัดน่าน
32สามเณรพัชรพลหม่องซาวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดน่าน