รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๖ - วัดนาราบ
ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย น่าน

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัชพลพรมเทากนฺตวณฺโณวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
2พระศตวรรษอภัยรุณโฆสกาโรวัดเปาคณะจังหวัดน่าน
3พระณัฐิวุฒิแก้ววีฐานะวีโรวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
4พระสุทธวีร์คำติ๊บญาณโสภโณวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
5พระฉลองใจวิชาญาณคัมภีโรวัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรเสกสรรควงค์ดอนไชยวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรวงศ์เฉลิมสุก้อนวัดนาราบคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรภาสกรห้วนก๊องวัดพืชเจริญคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรศิริกรชัยนวลแข่วงวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรบัญญนนท์เพียวอยู่วัดหัวทุ่งคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรทรงภพปิงอุตะวันวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรเดชาวัตธนเรืองสุวรรณวัดหัวทุ่งคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรธรรมรักษ์โพธิติกุลวัดดอนไชยคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรฐิรวัฒน์ชายวิชัยวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรชัชวาลปินตาเขียววัดหัวทุ่งคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรณฐกรแสงเขียววัดหนองห้าคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรนครินทร์อินธิจักร์วัดศรีษะเกษคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรศราวุฒิอุดแก้ววัดสถานคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรศุภกรเสนนะวัดศรีษะเกษคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรจิรครินทร์ปัทมังสังข์วัดศรีษะเกษคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรวรวิทย์จันทร์กระจ่างวัดพืชเจริญคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรสิทธิชัยอรุณชัยวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรวรันย์ธรปทุมไฟโรจน์วัดนาราบคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรธีรเมฆขันทะวัดนาราบคณะจังหวัดน่าน
25สามเณรนฤดมสมปานวังวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
26สามเณรวัชรพงษ์โนทาวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
27สามเณรนรวีร์ยะตุ้ยวัดศาลาคณะจังหวัดน่าน
28สามเณรชญานนท์ไพรีวัดร้องคณะจังหวัดน่าน
29สามเณรสาม-วัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน
30สามเณรหนุ่ม-วัดเชตวันคณะจังหวัดน่าน