รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๕ - วัดภูเก็ต
ตำบลวรนคร อำเภอปัว น่าน

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐดนัยลี้ธีรภาพวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรสมชายใจปิงวัดเฮี้ยคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรกีรติกรแซ่เล้าวัดป่าตองคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรคมชาญสุต๋าวัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรจิรายุทธอินปาวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรณัฐกรพุทธิธาดากุลวัดเฮี้ยคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรธนากรโพธิ์ปรึกวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรธนโชติคำแคว่นวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรธันยาทาแปงวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรนันทิพัฒน์จงปลูกกลางวัดนิมิตรมงคลคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรนิติกรรถไพรวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรนิติพงษ์พินิจทะวัดป่าเหมือดคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรปฏิวัติอิ่นอุ่นโชติวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรปิติแซ่จ๊ะวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรรวีจอมจันทร์วัดภูเก็ตคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรรัชภูมิรัตนประทุมวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรรัชพลทาแปงวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรวิศรุตกุละวงค์วัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรวุฒิภัทรอ่อนพฤษ์ภูมิวัดสวนดอกคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรสุทธินันทร์จอมจันทร์วัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรอานนท์แซ่พ่านวัดดอนสถานคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรอภิวัฒน์วงค์อุดวัดเฮี้ยคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรจิราวัฒน์อินปาวัดร้องแงคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรศิริชัยแซ่เล่าวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
25พระสุรเศรษฐ์รัตนวิฑูรย์ปญฺญาวฑฺฒโนวัดเฮี้ยคณะจังหวัดน่าน
26พระธนาดูลอวรจิตณภาธนฺนาโควัดดอนมูลคณะจังหวัดน่าน