รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๑ - วัดพระธาตุช้างค้ำ
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน

แสดง 1 ถึง 50 จาก 222 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัชวาลสีชมภูปญฺญาพโลวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกิตติภณสุยาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรอมรเทพเพตะกรวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรวีรวัฒน์ใจปิงวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรธันยธรณ์หมู่โสภณวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรบวรรัชน์อภัยรุณวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรบัลลังค์แซ่เฮ้อวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรศรรามใจอินต๊ะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรชัยชาญแสนคำวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรผดุงเดชสุยะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรนนทภัทรรูปงามวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรไกรวิชญ์แซ่ว่างวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรชโยดมพิมพ์ไกรวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรกฤตินัยไชยบุญเรืองวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรเฉลิมการุณยรัตวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรเดโชพลธัญญะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรธนกรกันยะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรธนวิชญ์อินทำวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรธีรนัยมหาลือวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรธีรภัทรปานต๊ะระษีวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรบรรดิษฐ์เตชาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรพิสิษฐ์สรรค์กันสมวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรพีรพัฒน์มูลถีวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรภูวเดชทรงสืบวัฒนกุลวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
25สามเณรมงคลพิมเสนวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
26สามเณรยงยศคำวงค์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
27สามเณรรวิพลขัตติยะวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
28สามเณรวรภพใจปิงวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
29สามเณรศักดิ์สิทธิ์ชัยใจเที่ยงวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
30สามเณรศิลปชัยแซ่โซ้งวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
31สามเณรสุภคมเหนี่ยงแจ่มวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
32สามเณรอภิวัฒน์ทั่งพัฒนพงษ์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
33สามเณรอภิวันท์ทั่งพัฒนพงษ์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
34สามเณรกรรชัยแลโค้งวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
35สามเณรกิตติชาญบุญเกิดวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
36สามเณรกิตติภัฏปารินวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
37สามเณรชินราชมังคละวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
38สามเณรณัฐวัตรวุฒิไชยวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
39สามเณรณัฐเศรษฐ์ยะปัญญาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
40สามเณรธนกฤตพงศาวิภาวัฒน์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
41สามเณรนนทวัฒน์วงษ์กัณหาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
42สามเณรนัธพลกันสมวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
43สามเณรพงษ์พัฒน์ขันทะสีมาวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
44สามเณรพัชรพลดวงสอนวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
45สามเณรพุทธิพงษ์สุขทันวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
46สามเณรไพโรจน์แซ่ย่างวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
47สามเณรยศพรสำรวมรัมย์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
48สามเณรยศพลสำรวมรัมย์วัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
49สามเณรวชิรวิทย์ไฝ่แจ้คำมูลวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน
50สามเณรอนันต์ยศดวงศิริวัดพระธาตุช้างค้ำคณะจังหวัดน่าน