รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๖ - วัดพงป่าหวาย
ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย แพร่

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกริชศรีแก้วจารุธมฺโมวัดน้ำแรมคณะจังหวัดแพร่
2พระเกษมทองปุ้นสุทฺธจิตฺโตวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่
3พระสถาพรศักดิ์ทองสิริคุตฺโตวัดห้วยไร่คณะจังหวัดแพร่
4สามเณรวริทธิ์เตือนแสงวัดใหม่วงศ์วรรณคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรสุรเดชนามยี่วัดใหม่วงศ์วรรณคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรตรีวิทย์นามลีวัดใหม่วงศ์วรรณคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรศักย์ศรณ์วงศ์แก้ววัดแพะร่องหินคณะจังหวัดแพร่
8สามเณรวีรวุฒิสีตะวันวัดแพะร่องหินคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรพงศกรยะกะจายวัดแพะร่องหินคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรพุฒิพงษ์รัตนกันทาวัดแพะร่องหินคณะจังหวัดแพร่
11พระสง่าโปร่งใจจารุธมฺโมวัดน้ำโค้งคณะจังหวัดแพร่
12พระไตรภพฟองจันทร์ตาฉนฺทธมฺโมวัดเด่นชัยคณะจังหวัดแพร่
13พระจำรัจฐ์สายถิ่นสุทฺธจิตฺโตวัดเด่นชัยคณะจังหวัดแพร่
14พระธนธัชกาญจนเศวตฐิตธมฺโมวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรคัตชิตอ่างแก้ววัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรชาญชัยมีสุขวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
17พระทอนสุกันทาปิยธมฺโมวัดเด่นชัยคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรปฏิพัทธิ์แก้ววงษ์วัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
19พระอภิสิทธิ์อัมพุนันทน์อติภทฺโทวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
20พระทศพลเบี้ยจรัสธมฺมธีโปวัดเด่นชัยคณะจังหวัดแพร่
21พระกฤณณ์ปรัชญ์มิ่งขวัญกนฺตสีโลวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
22พระวุฒินันท์วิริยานนท์ถิรปุญฺโญวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่