รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๒ - วัดสูงเม่น
ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น แพร่

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติธัชผิวละอองวัดวุฒิมงคลคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรคุณานนต์อินเปิ้นวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรชยพรเครือปานวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรณัฐวุฒิผ่านเมืองวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรธนพัฒน์โพธิ์หอมวัดสบสายคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรภัทสกรอินทร์เงินวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรรัฐธรรมนูญจันทร์รักษ์วัดกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
8สามเณรราชัญทองเชื้อวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรเลิศพิพัฒน์ต๊ะปัญญาวัดวุฒิมงคลคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรวีระพลกิจเลิศโสภณวัดพระหลวงคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรศตายุสุกสดวัดดอนชัยคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรสิทธิโชคนะทะศิริวัดวุฒิมงคลคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรศักดิ์ศรณ์ปฤษณาวัดสูงเม่นคณะจังหวัดแพร่
14พระวรวิทย์สุคันธมาลาถามวโรวัดกาศใต้คณะจังหวัดแพร่
15สามเณร.พิชัยฉลอมวัดโชคเกษมคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรณัฏฐนันท์ภูมิพิพัฒน์ภณวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรณัฐดนัยเมฆคุ้มวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรชนินทร์ศฤงคารวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรธนโชติบัวเหลืองวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรกิตติพรทาโคกวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรธีรเทพอินสาวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรอภิรักษ์หันภาวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรวีระชัยเมืองใหญ่วัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรศุภชัยแข็งบุญวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรชิษณุพงศ์ปงป้องวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรธนภัทรวงศ์สกุลวัดวังวนคณะจังหวัดแพร่
27พระณัฐยศกรสุวรรณวงษ์จันทร์คมฺภีรปญโญวัดพระธาตุดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรณรงค์กระสายวัดโชคเกษมคณะจังหวัดแพร่
29สามเณรศุภโชคพานพบวัดโชคเกษมคณะจังหวัดแพร่
30พระพนมชัยสาใจปญฺญาวโรวัดช่องลมคณะจังหวัดแพร่
31พระศักดิ์นิรันดร์เวียงนาคปญฺญาภิโรวัดดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
32พระรณชัยอะทะเทพวรสทฺโทวัดช่องลมคณะจังหวัดแพร่
33พระสุภพงษ์เวียงทองฐิตสีโลวัดทองเกศคณะจังหวัดแพร่
34สามเณรณรงค์ฤทธิ์ฤชุพานิชวัดทองเกศคณะจังหวัดแพร่
35พระกฤษดาคำศรีอนุตตโรวัดผาสุกคณะจังหวัดแพร่
36พระรักเล่ห์กิริยาจิตตาทโรวัดมณีอรัญญิการามคณะจังหวัดแพร่
37พระวีรศักดิ์เหล่ากาวีอธิปญฺโญวัดพิชัยศิริคณะจังหวัดแพร่
38พระสวัสดิ์จริงแล้วโสภณสีโลวัดศรีดอกคณะจังหวัดแพร่
39พระชัยยนตร์ฝักฝ่ายชยกุโลวัดช่องลมคณะจังหวัดแพร่
40พระธัชนนท์ยืนยงกันตสีโลวัดพงพร้าวคณะจังหวัดแพร่
41สามเณรคณิศรรองทองวัดสบสายคณะจังหวัดแพร่
42สามเณรรัชพลมั่นจิตร์วัดสบสายคณะจังหวัดแพร่
43สามเณรสรวิชญ์ต๊ะถาลีวัดดอนทันคณะจังหวัดแพร่