รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๑ - วัดพระบาทมิ่งเมือง
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 107 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรลีแซ่เฮ้อวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรคติศักดิ์ยามกระโทกวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรณัฐพลโนใจแปลงวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรคมสันต์เทศธรรมวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรธนวัฒน์มันสลายวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรวีรโชคแซ่ย่างวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรจิรายุทธวงศ์ยศวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
8สามเณรอักรเดชแซลีวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรธนวัตไชยมาศวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรเอกชัยทาวงศ์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรพิพัฒน์คำปันจักร์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรปวริศอิ่มทรัพย์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรปัญญาวัจน์สมนามวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรธนกรจันธิมาวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรมงคลขวัญเย็นวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรพรชัยจันทร์โสดาวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรกรธวัชกองทรัพย์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรณัฐวงศ์จีระศักดิ์สิทธิกุลวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรโยธาอินทะสร้อยวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรวรชัยย่างไพสิฐวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรเทพนิมิตรบุตรสูงเนินวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรจิตบุณย์จรูญสกุลวงศ์วัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรวาคริตหมีขยันวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรพัชระเจริญนุชวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรมาร์ทอนซาโปวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรธนกรปินตามูลวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรปราโมทย์กวานปักชาวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรธนันท์ต้นจานวัดพระบาทมิ่งเมืองคณะจังหวัดแพร่
29พระกวินภพอุระวังกวิวํโสวัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
30พระวุฒิชัยสีตื้อวุฑฺฒิชโยวัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
31สามเณรธีรเทพมณีวรรณ-วัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
32สามเณรเอกภพกุศลส่ง-วัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
33สามเณรชัยวัฒน์แพร่น่าน-วัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
34สามเณรกันตภูมิมณีวงศ์-วัดพระธาตุช่อแฮคณะจังหวัดแพร่
35พระริฤทธิ์หนองแสอนาลโยวัดพระธาตุจอมแจ้งคณะจังหวัดแพร่
36สามเณรโชคชัยหวังใจ-วัดพระธาตุจอมแจ้งคณะจังหวัดแพร่
37สามเณรณัฐกฤตประมูล-วัดพระธาตุจอมแจ้งคณะจังหวัดแพร่
38สามเณรกิตติศักดิ์เมฆกิจ-วัดกุญชรนิมิตคณะจังหวัดแพร่
39สามเณรนรินทร์ทองคำพงศ์-วัดต้นไคร้คณะจังหวัดแพร่
40สามเณรธีระพงษ์ทองคำพงศ์-วัดต้นไคร้คณะจังหวัดแพร่
41สามเณรชัยธวัชแสนโซ้ง-วัดนาจักรคณะจังหวัดแพร่
42พระภาณุเดชคชฤทธิ์อุตฺตโมวัดป่าแดงคณะจังหวัดแพร่
43สามเณรโยธินหิตะคุณวัดดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
44สามเณรแผนค้างคีรีวัดเมธังกราวาสคณะจังหวัดแพร่
45สามเณรธวิสเทือกศิริวัดเมธังกราวาสคณะจังหวัดแพร่
46สามเณรภูวิสค้างคีรีวัดเมธังกราวาสคณะจังหวัดแพร่
47สามเณรภูมินพนรินทร์วัดร่องฟองคณะจังหวัดแพร่
48สามเณรกิตติชัยคงศักดิ์วัดร่องฟองคณะจังหวัดแพร่
49สามเณรตะวันขุนทุนวัดร่องฟองคณะจังหวัดแพร่
50สามเณรสิทธิกรโคตรพรหมวัดร่องฟองคณะจังหวัดแพร่