รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๕ - วัดนาปรัง
ตำบลนาปรัง อำเภอปง พะเยา

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรวิชญ์อินต๊ะรักษาวัดทัศนารามคณะจังหวัดพะเยา
2สามเณรกฤษฎาสายพรมวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
3สามเณรกิตติกานต์วังบงวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรกันตินันท์อุ่นใจวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
5สามเณรกิตติศักดิ์กองแก้ววัดป่าคาใหม่คณะจังหวัดพะเยา
6สามเณรกฤชณัชสวนแจ้งวัดป่าคาใหม่คณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรคุณัชญ์ลีลาศุภกรวัดสังคหะราษฎร์คณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรจิรวัฒน์สุดใจวัดควรดงคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรจุลพัฒน์ธรรมศิริวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรณัฐวุฒิบุญต่อวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
11สามเณรเดชิษฐ์อินยมวัดบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรทัศน์พลอินต๊ะเนตรวัดนาอ้อมคณะจังหวัดพะเยา
13สามเณรธนวัฒน์คำงามวัดไชยพฤกษ์คณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรธราพงษ์บุญเติมวัดหล่ายคณะจังหวัดพะเยา
15สามเณรธีรเกียรติ์ดวงพิจิตวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรปริญญภัทรกันสอนวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
17สามเณรภัทรพลกันทาวัดม่วงคณะจังหวัดพะเยา
18สามเณรมนัสปันธุระวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
19สามเณรรัฐภูมิบุญนำวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
20สามเณรรัตนพลทองคำวัดบุญยืนคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรวชิราวิทย์มานะวัดไชยพฤกษ์คณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรวรกันต์ทิศลูนวัดสุจริตธรรมคณะจังหวัดพะเยา
23สามเณรศิริพงศ์บุญเติมวัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
24สามเณรศุภากรใสสินวัดสุจริตธรรมคณะจังหวัดพะเยา
25สามเณรสรวิชญ์เฉลียววัดนาปรังคณะจังหวัดพะเยา
26สามเณรสรวิศอุ่นใจวัดไชยพฤกษ์คณะจังหวัดพะเยา
27สามเณรเสฎฐวุฒิแก้ววิทูรย์วัดทัศนารามคณะจังหวัดพะเยา
28สามเณรหัสปวีณ์คำปวงวัดนาอ้อมคณะจังหวัดพะเยา
29สามเณรปรัชญาล่ำสันวัดใหม่บ้านบอนคณะจังหวัดพะเยา
30สามเณรสุพิธีวาเด็งวัดพระธาตุกู่ตั้งคณะจังหวัดพะเยา
31สามเณรประไณยนาปรังวัดวังบงคณะจังหวัดพะเยา
32สามเณรชวัลวิทย์คนตรงวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
33สามเณรโชคชัยพานชัยสิทธิ์วัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
34สามเณรตุลาแซ่ม้าวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
35สามเณรธนทัตขันทังวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
36สามเณรธนากรแซ่โซ่งวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
37สามเณรธวัชชัยไชยมงคลวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
38สามเณรบุญเต็มเกิดมาน้อยวัดควรคณะจังหวัดพะเยา
39สามเณรมงคลชัยเทพวงค์วัดป่าแดงคณะจังหวัดพะเยา
40สามเณรม้าวแดงไทยใหญ่วัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
41สามเณรวรพลเตรียมพิชิตวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
42สามเณรศรศักดิ์ปันถาวัดหนองบัวคณะจังหวัดพะเยา
43สามเณรศิลาศักดิ์ศรีโชติวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
44สามเณรศิวะรักษาวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
45สามเณรรักษิตวิจิตรอาชาวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
46สามเณรภานรินทร์หาญพญาไพรวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
47พระนิธิศพงษ์วงศ์แก้วนริสฺสโรวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
48พระทองคำสมคิดถาวโรวัดใหม่ต้นฝางคณะจังหวัดพะเยา
49พระอุเทนหมอยาดีอาภากโรวัดม่วงคณะจังหวัดพะเยา