รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๓ - วัดหย่วน
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ พะเยา

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญธรรมรักษาโชติปฺญโยวัดแสนเมืองมาคณะจังหวัดพะเยา
2พระภานุวัฒน์เมืองมูลมหาวีโรวัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
3พระสงกรานต์นิมิตรดีธีรปฺญโยวัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
4สามเณรโฆชิตสวัสดิ์วัดแสนเมืองมาคณะจังหวัดพะเยา
5พระฑันยะสอนวงษ์กตปญฺโญวัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
6พระยงยุทธนิ่มฟักอินทวณฺโณวัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
7พระเวชกันทะสอนถามวโรวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรเกรียติศักดิ์ไกลถิ่นวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรสิทธิชัยทองภูวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรชุติภาสอบเชยวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
11สามเณรปฐมพงษ์ศรีชมภูวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
12สามเณรภานุวัฒน์บานสีดำวัดหนองลื้อคณะจังหวัดพะเยา
13สามเณรรัตนกรไกลถิ่นวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
14สามเณรณัฐวุฒิลาบุดดีวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
15สามเณรพลพลเวียงลอวัดหนองลื้อคณะจังหวัดพะเยา
16สามเณรธนภัทรมณีจันสุขวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
17สามเณรสุรวัฒน์แก้วใสวัดแวนโค้งเก่าคณะจังหวัดพะเยา
18สามเณรอภิสิทธิ์ศรดิลกวัดหนองลื้อคณะจังหวัดพะเยา
19สามเณรธนรักษ์พร่ำพร้อมวัดฝายกวางคณะจังหวัดพะเยา
20สามเณรเดชไพบูลย์กันธิยะวัดฝายกวางคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรวันชนะบุญสะอาดวัดฝายกวางคณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรภัทรวัฒน์ขัติยศวัดปัวใหม่คณะจังหวัดพะเยา
23สามเณรรัฐภูมิขัติยะวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
24สามเณรรณชัยวิบุญมาวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
25สามเณรภานุเดชหอมนานวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
26สามเณรจิรายุสอนสุขวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
27สามเณรพัสกรหอมนานวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
28พระสมเพชรหอมนานสิริภทฺโทวัดเชียงบานคณะจังหวัดพะเยา
29สามเณรรัชพลหน่อแนววัดทุ่งควบคณะจังหวัดพะเยา
30สามเณรนราวิชญ์ชุมภูวัดทุ่งควบคณะจังหวัดพะเยา
31พระสอนนาต๊ะกิตติภาโสวัดปี้คณะจังหวัดพะเยา
32พระชุติเดชเชื้อสะอาดธีรปญฺโญวัดแดนเมืองคณะจังหวัดพะเยา
33พระเอกพันธ์ฐานะราชเอกคฺคจิตฺโตวัดดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
34พระณันทวัฒน์กันทะสอนณฏฺฐิโกวัดร้องคณะจังหวัดพะเยา
35พระวินัยเวียงคำสุจิตฺโตวัดผาฮาวคณะจังหวัดพะเยา
36สามเณรวุฒิชัยใจกล้าวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
37สามเณรโรจน์วิศิษฐ์กาติ๊บวัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
38สามเณรศราวุธจวบทรัพย์วัดดอนไชยคณะจังหวัดพะเยา
39สามเณรพรมงคลวงค์สวัสดิ์วัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
40สามเณรดนุวสินโชติชวัลวัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา
41สามเณรธนกรจันต๊ะนาเขตวัดร้องคณะจังหวัดพะเยา
42สามเณรธีระพัฒน์ไชยมงคลวัดสลาบคณะจังหวัดพะเยา
43สามเณรณัฐวุฒิณ ลำปางวัดผาลาดคณะจังหวัดพะเยา
44สามเณรชุติภาสอบเชยวัดแสนเมืองมาคณะจังหวัดพะเยา
45สามเณรชัยวัฒน์ลาป่านวัดผาลาดคณะจังหวัดพะเยา
46สามเณรวันดีหอมนานวัดผาลาดคณะจังหวัดพะเยา
47สามเณรพรมงคลวงศ์สวัสดิ์วัดหย่วนคณะจังหวัดพะเยา