รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๒๐๐๑ - วัดศรีโคมคำ
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจำนงค์มหาสุมงฺคโลวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
2พระสุรศักดิ์ใจอุ่นชวนปญฺโญวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
3พระณัฐพงษ์อินต๊ะปันมหาวีโรวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
4พระพัทเทพวิบูลย์จันทร์ชาคโรวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
5พระณัฐนนท์พยนต์ยิ้มนฏฺฐนนฺโทวัดดอกบัวคณะจังหวัดพะเยา
6พระสุรชัยพีรยวิวรรธน์สุรชโยวัดสันป่าถ่อนคณะจังหวัดพะเยา
7สามเณรเดชามีคุณวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
8สามเณรชินราชจงเทพวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
9สามเณรธีรเดชนามสิงห์ษาวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
10สามเณรสหชาติหาดจันทร์วัดศรีโคมคำคณะจังหวัดพะเยา
11พระวรเดชพุ่มเกตุติกฺขจิตฺโตวัดร่องเข็มคณะจังหวัดพะเยา
12พระจิรภัทรปิงเมืองอคฺคจิตฺโตวัดดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
13พระศักดิ์พลศักดิ์สูงสุจิตฺโตวัดป่าแดงบุญนาคคณะจังหวัดพะเยา
14พระอมรศักดิ์วัชรราศีโรจน์วรธมฺโมวัดป่าสักคำคณะจังหวัดพะเยา
15พระคมกฤชณัชวงษ์เทพคนฺธวํโสวัดป่าสักคำคณะจังหวัดพะเยา
16พระอนันต์พูลนิ่มอนนฺโทวัดบ้านโซ้คณะจังหวัดพะเยา
17พระเลยสายเครือชุ่มกิตฺติภทฺโทวัดห้วยบงคณะจังหวัดพะเยา
18พระโยธินธรรมสอนภทฺทสาโรวัดห้วยทรายคำคณะจังหวัดพะเยา
19พระเอกชัยวงค์ดวงใสจิรปญฺโญวัดห้วยทรายคำคณะจังหวัดพะเยา
20สามเณรนราวิชญ์เรืองนนท์วรกุลวัดศรีอุโมงค์คำคณะจังหวัดพะเยา
21สามเณรเมธาวัจน์วงค์ปัญญาวัดศรีอุโมงค์คำคณะจังหวัดพะเยา
22สามเณรสุรศักดิ์แซ่เห้อวัดศรีอุโมงค์คำคณะจังหวัดพะเยา
23สามเณรธาวินดาศรีวัดหลวงราชสันฐานคณะจังหวัดพะเยา
24สามเณรภัครวัตรคำแพงวัดหลวงราชสันฐานคณะจังหวัดพะเยา
25สามเณรภานุวัฒน์คำนาควัดดอนมูลคณะจังหวัดพะเยา
26สามเณรสิทธิกรใฝ่จิตวัดดาวเรืองคณะจังหวัดพะเยา
27สามเณรณัฐชานนท์รำไพวัดบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
28สามเณรภูมิรพีอ้ายโก๋วัดบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
29สามเณรอัครเดชแป้นแก้ววัดบุญเรืองคณะจังหวัดพะเยา
30สามเณรนพรัตน์คำมีวัดร่องเข็มคณะจังหวัดพะเยา
31สามเณรณัฐพงษ์นิทอนวัดเชียงทองคณะจังหวัดพะเยา
32สามเณรปิยบุตรเขมาพิทักษ์วัดต๋อมดงคณะจังหวัดพะเยา
33สามเณรมาโปรดวงค์ปัญญาวัดต๋อมดงคณะจังหวัดพะเยา
34สามเณรณัฐพลยืนสุขวัดร่องไผ่คณะจังหวัดพะเยา
35สามเณรไหนค้ามากวัดร่องไฮคณะจังหวัดพะเยา
36สามเณรธนชัยบุญปั๋นวัดแม่ใสคณะจังหวัดพะเยา
37สามเณรภูพิพัฒน์ทองสมรักษ์วัดสันป่าถ่อนคณะจังหวัดพะเยา
38สามเณรกิตติชัยใจบุญวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
39สามเณรจรัญพรตรีนิตย์วัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
40สามเณรจักรวาลสาริยาวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
41สามเณรชโยดมจินดาจรัสวิไลวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
42สามเณรชานนท์ฟ้าพยับหมอกวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
43สามเณรณัชพลบุญมาวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
44สามเณรธีรเดชกมลสูงสุดวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
45สามเณรศุกร์ทรชัยเพชรงามวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
46สามเณรสิริชัยสิริวนกิจวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
47สามเณรสุชาติวนคีรีพิทักษ์วัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
48สามเณรเอนกเชวงกิจเสถียรวัดร่องคือคณะจังหวัดพะเยา
49สามเณรพรพิพัฒน์สารเก่งวัดห้วยบงคณะจังหวัดพะเยา
50สามเณรณัฐวุฒิรื่นรมย์วัดร่องปอคณะจังหวัดพะเยา