รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๖ - วัดดงชัย
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรณชัยทาวันวัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรกฤษดาสิทธิขันแก้ววัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรทวิชัยแซ่ฟ่าวัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรภาณุเดชสุขเกษมวัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรศตเนติทาบุญสมวัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรอติชาอรัญวัฒน์วัดดงชัยคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรกฤษณพันธ์ปัญญาเรือนวัดศรีศักดิ์พัฒนาคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรกิตติธรชุมภูสีวัดศรีศักดิ์พัฒนาคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรอภิสิทธิ์วงค์วาลย์วัดศรีดอยเรืองคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรวรภัทรยอดปัญญาวัดศรีดอยเรืองคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรศุภกฤษทรัพย์ปภาสินวัดเทพปราณีคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรศิรภัทรเรือนมีวัดบ้านดงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรยอดชายคำลือวงค์วัดบ้านดงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรณัฐพลชมพลวัดสันไทรงามคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรกิตติภณเศษโม้วัดสันไทรงามคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรจุลจักรมูลพร้อมวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรถิรพลศรีพรมวัดดอยกู่คณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรธนวรรธน์ศรีพรมวัดนาเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรรวิสุตสินใจวัดนาเจริญคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรวรวุฒิหล้าติวัดหมากเอียกคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรกฤศกรสุดบุญมาวัดสันติวรารามคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรพงษ์ศิริธิโสดาวัดสันติวรารามคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรชนาธิปถูนาแก้ววัดสันติวรารามคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรสุวิทย์แซ่ลีวัดสันไทรงามคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรนวพลทองบุตรวัดบ้านดงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรวีระวุฒิเขตกลางวัดบ้านดงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรธนพนธ์ทิวาพัฒน์วัดห้วยเคียนคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรวรเชษ์ฐ์พวงสุยะวัดสันไทรงามคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรอภิเดชแซ่ว่างวัดแม่เผื่อคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรสิริวงค์แซ่ว่างวัดแม่เผื่อคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรอติพลแซ่โซ้งวัดแม่เผื่อคณะจังหวัดเชียงราย
32พระทวีศักดิ์เผ่าดีอาทโรวัดบ้านดงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
33พระน้อยพาเหลี่ยมกตปุญฺโญวัดสันไทรงามคณะจังหวัดเชียงราย