รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๕ - วัดป่าตาลใต้
ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล เชียงราย

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวีระยุทธปัญญารั้ว-วัดพระเนตรคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรณัฏฐากรจอมมงคล-วัดพระเนตรคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรพชรพลเมืองอินทร์-วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์คณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรบัญญวัตรักคำ-วัดต้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรปิยวัฒน์ธะนะแก้ว-วัดต้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรวิทยากรเต่ารู้-วัดต้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
7พระวัชรพงษ์ผาบชมภูปญฺญาวุฑฺโฒวัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรพิชิตกันบัว-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรสุเมธาภูคณะ-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรรานาสมาต-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรอนุรักษ์เพิ่มสุข-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรศิริวัฒน์กันใจ-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรเกียรติศักดิ์หินแดง-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรภูมินร่ำสูง-วัดต้ากลางคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรธันวาระเรือง-วัดต้านาล้อมคณะจังหวัดเชียงราย
16พระวิมุตติไชยเนตรวิสุทฺโธวัดห้วยโป่งคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรศิริชัยอิงคศักย์สิริ-วัดห้วยเดื่อคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรกรภัทรศรีกันไชย-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรปิยะพงษ์ไร่อ้อย-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรภาคินทารินทร์-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรอนุวัฒน์อยู่คง-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรณรงค์ศักดิ์อินทรา-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรยศกรนายด่าน-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรกุลชวาลศักดิ์สิริวัฒน์-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรสุรศักดิ์ธรรมชาติ-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรวรเมธมั่งผาย-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรนิติพลธิวิชัย-วัดป่าตาลใต้คณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรศิริราชสุขเพราะนา-วัดห้วยห้อมคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรสิรภพสุฤทธิ์-วัดแสงเมืองมาคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรบูรพาจันมา-วัดแสงเมืองมาคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรณรงค์เดชโปธา-วัดแสงเมืองมาคณะจังหวัดเชียงราย
32สามเณรปุญญาพัฒน์ภิยะใหญ่-วัดห้วยสักคณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรภรัณยูใจคำ-วัดห้วยสักคณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรก้องเกียรติอุทธิยา-วัดห้วยสักคณะจังหวัดเชียงราย
35สามเณรฉันทัชคำถา-วัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรพงศกรสอนแก้ว-วัดน้ำล้อมคณะจังหวัดเชียงราย
37พระเกรียงไกรเสนสุวรรณปภาโตวัดยางฮอมคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรณัฏฐกรณ์ตายุ-วัดยางฮอมคณะจังหวัดเชียงราย
39สามเณรขุนตาลสอนใจ-วัดชมภูคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรณภัทรต้องแต้ม-วัดศรีเกิดคณะจังหวัดเชียงราย