รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๔ - วัดสันหนองบัว
ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสาธิตไกลถิ่นปิยธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรวีระภัทรสุทธะวัดบ่อแสงคณะจังหวัดเชียงราย
3พระนัทธพงศ์คำนาศักดิ์ธมฺมวโรวัดบ่อแสงคณะจังหวัดเชียงราย
4พระไพบูลย์แก้วบุญเรืองวรญาโณวัดป่าม่วงคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรณัฐดนัยแพทย์มด-วัดพระธาตุปูล้านคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรเสกสยามสิมาขันธ์-วัดพระธาตุปูล้านคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรชัยบุญแซ่โซ้งวัดพระธาตุม่อนหินแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรวิทยาแซ่โซ้งวัดพระธาตุม่อนหินแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรอัศจรรย์วงศ์กาศวัดเม็งรายคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรคุณวุฒิพันธุรัตน์วัดเม็งรายคณะจังหวัดเชียงราย
11พระสีวรรณไชยฆุตฺตจิตฺโตวัดแม่ต๋ำกลางคณะจังหวัดเชียงราย
12พระจีรศักดิ์นวนยานัดเมตฺตจิตฺโตวัดแม่ต๋ำกลางคณะจังหวัดเชียงราย
13พระวรวิทย์มังเทศสุทธฺปญฺโญวัดแม่ต๋ำน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
14พระกรรชัยแสนบุญยืนพุทฺธสาโรวัดแม่ต๋ำน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
15พระคฑาเดชวิลัยอุทโยวัดแม่ต๋ำหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรณัฐภัทรชัยรัตน์วัดแม่เปาคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรวิษณุกองพรมวัดไม้ยาเก่าคณะจังหวัดเชียงราย
18พระอาทิตย์แสนสมปานอุฏฐาโนวัดสบเปาคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรวุฒิพงษ์รานลอนวัดสันเชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรทนงศักดิ์แก้วกันทะวัดสันหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรนำชัยฉัตรนาถวรกุลวัดสันหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรวีรภาพบุญมาวัดสันหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรวิจิตแสงชาติวัดหนองเสาคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรบวรพันธุ์ใจยาวัดห้วยก้างคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรกันต์กวีไกลถิ่นวัดห้วยก้างคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรมงคลอะทะวงศ์วัดห้วยเดื่อคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรณัฐกิตติ์ประเสริฐวัดใหม่โชคชัยคณะจังหวัดเชียงราย