รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๑๒ - วัดบุญเรือง
ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว เชียงราย

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธวัชชัยจิกคำถาวโรวัดโป่งมอญคณะจังหวัดเชียงราย
2พระณัธพลอินต๊ะแก้วกิตฺติภทฺโทวัดบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรธนบูรณ์เขื่อนเพชรวัดบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงราย
4พระสมศักดิ์เสมอใจสิริวฑฺฒโณวัดศรีวังมูลคณะจังหวัดเชียงราย
5พระศุกร์วงค์ษาปภาโสวัดศรียางชุมคณะจังหวัดเชียงราย
6พระสุคนธ์สลีสองสมธมฺมิโกวัดสันปูเลยคณะจังหวัดเชียงราย
7พระวิสิฐสกุลเบื้องบนวิสุทฺโธวัดศรีวังมูลคณะจังหวัดเชียงราย
8พระกาจพลเอิบสุขสิริพลธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงราย
9พระยศย์ยอดแก้วจารุวํโสวัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรฐีรวัฒน์คีรีแก้ววัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรทินภัทรยาวิราชวัดเวฬุวันคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรศรชัยสระศรีวัดดอนจั่นคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรปริวัฒน์วาระนุชวัดทุ่งโห้งคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรสหชัยสีวิลัยวัดทุ่งโห้งคณะจังหวัดเชียงราย