รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๘ - วัดป่างิ้ว
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีราเทพเกี๋ยงมะนาขนฺติพโลวัดพระธาตุแม่เจดีย์คณะจังหวัดเชียงราย
2พระภีมเดชพรมเทศสนฺตจิตฺโตวัดสันมะนะคณะจังหวัดเชียงราย
3พระณัฐพลอินต๊ะวงค์สุจินตฺโตวัดปางไคร้คณะจังหวัดเชียงราย
4พระศุภชัยอุ่นบุญตันสีลเตโชวัดดอนจั่นคณะจังหวัดเชียงราย
5พระจตุพลวงศ์ธรรมกตปุญฺโญวัดสันมะนะคณะจังหวัดเชียงราย
6พระจิรสินคำเหล็กชุตินฺธโรวัดสันมะนะคณะจังหวัดเชียงราย
7พระพีรพลเจนจัดถาวโรวัดบ้านสาคณะจังหวัดเชียงราย
8พระบุญธรรมธงศรีปรมตฺโถวัดสันติการามคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรกันต์ธรวันเสนาวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรจิรายุจะป้อวัดปางไคร้คณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรธิติสรรอ่องวัดแม่ห่างคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรนพกรกาวิโลวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรมานพชื่นโชติวัดสันขี้เหล็กคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรวุฒนันท์จะป้อวัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรอธิชาโชคธรรมรัตน์วัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรอาชัญปัญญาวัดบ้านดงคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรเอกสิทธิ์จิตจำนงค์วัดหนองบัวคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรกฤษฏาอภิวงค์งามวัดหนองยาวคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรโชคชัยอุปนันวัดหนองยาวคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรชัชวาลมาสอนวัดดอนจั่นคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรธีรภรณ์ลุงยะวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรนันทวัฒน์อ้อยบำรุงวัดสันสลีคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรธีรพลมณีวรรณวัดดอนจั่นคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรพีรวิชญ์สุกดีวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรวรชิตสัญญาวัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรศิริราชหลวงโปทาวัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรอชิตพลตาวงค์วัดศรีสุพรรณคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรอินทัชบุญถนอมวัดหนองยาวคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรกิตติภูมิส่งนอกวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงราย
30พระถวัลย์จรรยาเตชธมฺโมวัดป่างิ้วคณะจังหวัดเชียงราย