รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๗ - วัดอำมาตย์
ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระลือมูลลีวชิโรวัดขอนซุงคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรภัทรานิษฐ์มากองวัดงิ้วเก่าคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรสุธีคงเรือนวัดแม่สว่านคณะจังหวัดเชียงราย
4พระทิพย์ไชยบุญเรืองทีปกโรวัดสักเหนือคณะจังหวัดเชียงราย
5พระทรงเกียรติอินต๊ะวิกูลทินฺนวโรวัดสักเหนือคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรพงศกรบุญศรีวัดภูเต่าคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรจิรพัสตันลุงวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรธนชิตติระโชติวัดดอนแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรคีราภัทรราญรอนวัดปล้องส้านคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรปุญญพัฒน์มาวงค์วัดปล้องส้านคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรพีรวัสราญรอนวัดปล้องส้านคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรอนุสรณ์ก่อทองวัดพระธาตุขุนทองคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรถิรเมธปัญญายงวัดอภัยคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรรภีพลใจใสวัดอภัยคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรณัฐพลนิเทียนศรีวัดเกี๋ยงลุ่มคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรตะวันฉายเขียวสุทธิวัดเกี๋ยงลุ่มคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรธนวัฒน์สุขป้อวัดพระเกิดคงคารามคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรธานาพรรณ์รู้ทำบุญวัดพระธาตุขุนทองคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรปรินทร์ธิปชาติดงวัดพระธาตุขุนทองคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรพิพัฒพงศ์อินถาวัดพระนาคแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรอัครวัฒน์อ่อนเขียววัดพระนาคแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรอิสรพงศ์เขื่อนศิริวัดพระนาคแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรกวีพัฒน์ติยะธะวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรชุตินนท์สอนศิริวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรณัฐดนัยแพทย์มดวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรณัฐพงศ์ทะตาวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรดนัยจันทพรวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรพงศภัคเตจาวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรพีรภัทรไชยชุมศักดิ์วัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรภรันยูปกครองบ้านวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรเสกสยามสิมาขันธ์วัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
32สามเณรอนุกูลโยวบุตรวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรอาธิเดชเจริญยิ่งวัดอำมาตย์คณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรณัฐวัตรใจวงศ์วัดดอนไชยคณะจังหวัดเชียงราย
35พระสมฤทธิ์ชัยวุฒิปญฺญาวโรวัดป่ารวกคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรภานุวัฒน์กาวิชัยวัดป่ารวกคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรวันเฉลิมโรจน์รัตนเกียรติวัดสุวรรณารามคณะจังหวัดเชียงราย
38พระจิรโรจน์ภูมิพัฒน์ขนฺติพโลวัดหนองสามัคคีคณะจังหวัดเชียงราย
39พระภาณุวัฒน์วิงวอนภูริปญฺโญวัดต้นปี้คณะจังหวัดเชียงราย
40พระสุชาติบุญปันเชื้อธมฺมวิริโยวัดสันต้นเปาคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรบูรพาสุดสันเทียะวัดเอียนคณะจังหวัดเชียงราย
42พระธนกฤตโลห์ตระกูลธนปญฺโญวัดดอนมูลคณะจังหวัดเชียงราย
43พระพชรอิ่นคำอริยวํโสวัดดอนมูลคณะจังหวัดเชียงราย
44สามเณรธนบดีเตจะสิทธิ์วัดดอนมูลคณะจังหวัดเชียงราย