รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๖ - วัดพระธาตุผาเงา
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษณะบำรุงวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรกฤษดาทาเศรษฐวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรจีรศักดิ์ทองย้อยวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรโชติชนิตจันทาพูนวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรดนุพลสะโง้วัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรแดนชัยระจาวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรธันวาจุมปูติ๊บวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
8พระประสิทธิ์ต่อมใจถิรปุญฺโญวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรปรีชาใจจิตรวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
10พระพชรพงษ์วงศ์สาจารุธมฺโมวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรพลวัติลุงอ่อนวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรมานพยอดดีวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรวรินทรสมศักดิ์เงินวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรวิทยาลุงอ่อนวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรวีรพงษ์จันทร์ดีวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรสมชายศรีนวลวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรสมชายคำลือวงค์วัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรสุรพงษ์มาเยอะวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรอภินันท์โภคาวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรเอกชัยอิ่นคำวัดไชยสถานคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรจิ่งบุญยงค์วัดดอยจำปีคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรสมเพชรเกียรติวิจิตรวัดธรรมประสิทธิ์คณะจังหวัดเชียงราย
23พระแดนชัยจันแปงเงินฉนฺทสาโรวัดบ้านทุ่งคณะจังหวัดเชียงราย
24พระมนต์ชัยจันแปงเงินโอภาโสวัดบ้านทุ่งคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรแก้วไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรเดย์ไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรติ๊บไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรเต้ไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรน้ำไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรบอยไทยใหญ่วัดปงสนุกคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรเจริญบุญมาวัดปางหมอปวงคณะจังหวัดเชียงราย
32พระประจวบบุญปัญญาจารุวณฺโณวัดปางหมอปวงคณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรสมเดดแพงสวรรค์วัดปางหมอปวงคณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรเสาร์แสงแก้ววัดปางหมอปวงคณะจังหวัดเชียงราย
35สามเณรอินทองแสงมณีวัดปางหมอปวงคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรนราวิชญ์กันทะจักร์วัดป่าถ่อนคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรกัมพลชัยอนันต์วัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรกิตติศักดิ์ศรีสุขวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
39สามเณรเกรียงไกรชัยอนันต์วัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรคำนวลวงค์คำวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรดาวคำหล้าวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
42พระปัถย์ฐณัฐศรีตุลานนท์ณฐฺฐวํโสวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
43พระสมเกียรติวงศ์สละฐานจาโรวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
44สามเณรสาครคำงามวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
45พระสุเมธสุภาสุเมโธวัดป่าสักน้อยคณะจังหวัดเชียงราย
46พระคลังกันทะวงค์สมธมฺโมวัดพระธาตุจอมกิตติคณะจังหวัดเชียงราย
47พระขะนำสายทองคุณวุฑฺโฒวัดพระธาตุผาเงาคณะจังหวัดเชียงราย
48สามเณรจันทอนบุญลาวงค์วัดพระธาตุผาเงาคณะจังหวัดเชียงราย
49สามเณรนารินทร์แสงเมืองวัดพระธาตุผาเงาคณะจังหวัดเชียงราย
50สามเณรนิกรนิกรวัดพระธาตุผาเงาคณะจังหวัดเชียงราย