รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๕ - วัดป่าซาง
ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมหิทธิใต้ฟ้าพูลฐานธมฺโมวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
2พระเสน่ห์เรือนแก้วโกสโลวัดศรีทรายมูลคณะจังหวัดเชียงราย
3พระสมบัติหล้าสุวรรณฐานวโรวัดสันทรายคณะจังหวัดเชียงราย
4พระสามารถธรรมโถอคฺคธมฺโมวัดจำคาวตองคณะจังหวัดเชียงราย
5พระทินกรปากดีปภสฺสโรวัดจำคาวตองคณะจังหวัดเชียงราย
6พระสมชายอุ่นบ้านสุจิตโตวัดสันกำแพงคณะจังหวัดเชียงราย
7พระชัยฤกษ์เขื่อนสองนิราสโยวัดสันป่าหนาดคณะจังหวัดเชียงราย
8พระนราวิชญ์ธิเตจ๊ะธมฺมรโตวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญคณะจังหวัดเชียงราย
9พระรัญกันอินทร์รตนวณฺโณวัดป่ารวกคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรรชตปัญญาหลวงวัดป่ารวกคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรกิตติภพสุวรรณยานวัดห้วยประสิทธิ์คณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรบุญธรรมวงเสวัดห้วยประสิทธิ์คณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรพีรพัฒน์สะพานแก้ววัดป่าแขมคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรณภัทรเทสมุทร์วัดป่าแขมคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรวชิรวิทย์วงษาวัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรวุฒิชัยแม่กองวัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรรณกรจันทร์ปานวัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรวุฒิชัยไทยใหม่วัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรสุรศักดิ์อนุศักดิ์วัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรชาญชัยซอนสุขวัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรณรงค์สิทธิ์อินพาวัดสันน้ำบ่อคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรณภัทร์ตั๋นแก้ววัดสันผักแคคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรณัฐพลแล่นปิงวัดทุ่งพร้าวคณะจังหวัดเชียงราย
24พระศุภโชคพรมแก้วปญฺญาวุฑโฒวัดศรีนพรัตน์ดอยแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรวชิรพลมุคนามเมืองวัดม่วงคำคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรณภัทรพรมแก้ววัดม่วงคำคณะจังหวัดเชียงราย
27พระมนูเจนใจอภิวฑฺฒโนวัดพระหินคณะจังหวัดเชียงราย
28พระสมนึกทาสมปัญญาพโลวัดร้องหลอดคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรเบิกฤกษ์ไชยมทาวัดพระธาตุจอมแว่คณะจังหวัดเชียงราย
30พระทวีวัฒน์วันทิตย์อติพโลวัดพระธาตุคือเวียงคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรอนุชิตอินทนินวัดพระธาตุคือเวียงคณะจังหวัดเชียงราย
32พระสิทธินนท์จิรัญฐิตมานโสวัดวังผาข้อนคณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรจารุวัฒน์กันทาใจวัดสันมะเค็ดคณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรณัฐดนัยมาติ๊บวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
35สามเณรดนัยภัทรด่วนในรำวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรจักรพงษ์งามขำวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรบวรวิชญ์ร่มโพธิ์ทองวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรพิพัฒน์พงษ์ชัยลังกาวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
39สามเณรศศิราไชยราชวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรรพีภัทรมณีวงศ์วัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรอชิรวัชธิ์ชุ่มใจวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
42สามเณรปฏิภาณปันปาวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
43สามเณรพันกรณ์ไชยวงศ์วัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
44สามเณรสิงหราชศรีพรมวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
45สามเณรอาทิตย์ชัยชัยวรวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
46สามเณรนวพลฤกษ์อาสาวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
47สามเณรญาณพัฒน์แก้วเทพวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
48สามเณรชยานันท์ใจตรงวัดสันละครคณะจังหวัดเชียงราย
49พระอภิทักษ์คำมูลชนณชโยวัดศรีเมืองมูลคณะจังหวัดเชียงราย
50พระจรัญมหิตธิกิตติโกวัดศรีเมืองมูลคณะจังหวัดเชียงราย