รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๔ - วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน เชียงราย

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอานันท์ภาคำวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรกนกกรยารังษีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรกรกชยารังษีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรกิตติชัยลายจื่นวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรกิตติศักดิ์อรรถพลภูษิตวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรชนัญชัยแซ่ย่างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรฐากูรแสนยากุลวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรณัฐชัยใจงามวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรธนกรตั้งสรรกิจเจริญวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรธนพลบุญยืนพนากุลวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรธนวินท์อภิเดชาเจริญวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรธนากรคุณขจรไกลวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรนครินทร์จีนบุญมีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรนพคุณจางศิริกูลวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรนวรัตน์อภิวังวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรประมงแซ่ซ้งวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรปิยะราชนิธิจามีกรวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรพิภพย่างก้าวไกลวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรวรกันต์สิริอุดมรักษ์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรวีรพงษ์แซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรสิทธิศักดิ์แซ่จ๋าววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรสุพจน์เส็นยะตาวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรสุวิชัยแลเชอวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรหัสดินนายเลียงวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรอภิรักษ์แซ่ลีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรเนติธรแซ่เล่าวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรเมธาสิทธิ์บุญศรีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรโภควินท์แซ่ซ้งวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรโภคินแซ่ซ้งวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรไชยวัฒน์แซ่จางวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรกฤษฎาปัญญาวิชาการวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
32สามเณรธีรภัทรแซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรปรเมศพินิจด้วงวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรศุภชัยแซ่จางวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
35สามเณรสมเกียรติแซ่ย้าวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรฐิติวัฒน์ชีวินเจริญวงค์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรฐิติวุฒิชีวินเจริญวงค์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรพิชญางกุลชีวินเจริญวงค์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
39สามเณรอาทิตย์แซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรจตุภัทรทิศกุลสว่างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรเรืองฤทธิ์แซ่หลู่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะจังหวัดเชียงราย
42พระสมชายแซ่อึ้งปิยธมฺโมวัดไพรสณฑ์คีรีคณะจังหวัดเชียงราย
43พระวันเฉลิมสุขออมทรัพย์กิตฺติโสภโณวัดแม่หะคณะจังหวัดเชียงราย
44พระชยพลสุวรรณการกิตฺติวุฒฺโฒวัดแม่หะคณะจังหวัดเชียงราย
45พระณัฐกรณ์สวรรณาฐิตาปญฺโญวัดแม่ลัวคณะจังหวัดเชียงราย
46สามเณรทูนหลาวคำจิ่งวัดแม่ลัวคณะจังหวัดเชียงราย
47สามเณรจายแสงไทยใหญ่วัดไพรสณฑ์คีรีคณะจังหวัดเชียงราย
48สามเณรจายนนท์ไทยใหญ่วัดไพรสณฑ์คีรีคณะจังหวัดเชียงราย