รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๓ - วัดแม่คำ
ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธนธรณ์เสาร์จันทร์วัดกาสาคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรชัชพงค์ไชยวงค์วัดหนองแว่นคณะจังหวัดเชียงราย
3พระแสงไทยใหญ่จนฺทสิริวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดเชียงราย
4พระคำนวลยี่หงษ์จิรวฑฺฒโนวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดเชียงราย
5พระสิทธิชัยหมื่อแลกู่ปิยธมฺโมวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดเชียงราย
6พระคำแก้วไทยใหญ่จนฺทวํโสวัดศรีโคมคำคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรพิชิตภัยชัยชนะวัดแม่คำคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรจายน้อยบุญแสงวัดแม่คำคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรสุทธิพงษ์คำยงค์วัดแม่คำสบเปินคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรชนสรณ์คำยงค์วัดแม่คำสบเปินคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรอุดมพม่าวัดแม่คำสบเปินคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรต้นคุณจายี่วัดป่าเปาคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรอนุวัตด้วงปันตาวัดม่วงคำคณะจังหวัดเชียงราย
14พระพระขจรศักดิ์ทองขำกิตติสาโรวัดป่าตึงคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรปฐมพงษ์น้ำสายวัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรบุญรอดมณีวงค์วัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรกัลยุทธพงศ์เจนดงวัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรณัฐชนนน้อยวัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรธีรเดชตาตาลวัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรนพรัตน์คำมาวัดสันโค้งคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรสมชายดวงคำวัดป่าบงคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรหอมมลแสนหาญวัดป่าตึงคณะจังหวัดเชียงราย
23พระส่งวิระคำสนฺตจิตฺโตวัดป่าห้าคณะจังหวัดเชียงราย
24พระจรูญนันทะชัยถาวโรวัดป่าห้าคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรนิธิพลชัยมูลมั่งวัดแม่คีคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรอภิวิชญ์เรือนศรีวัดแม่คีคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรธิติวิชญ์มหาอินทร์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรภาสกรวงค์สว่างวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรไตรมาศปอนถิ่นวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงราย
30สามเณรทัศพงวีระวัฒน์พงศธรวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงราย
31พระรอดดวงดีรวิวํโสวัดสันคือคณะจังหวัดเชียงราย
32สามเณรอุคำไทยใหญ่วัดสันคือคณะจังหวัดเชียงราย
33พระธนวัฒน์บุญวัฒนกลธนวฑฺฒโนวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
34พระณัฐพลสำเนียงญาณจารีวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
35พระอิทธิภัทร์แสงเตาอิทธิญาโนวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรภูวนัยกันทาวัดป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรภิญโญซาวสันวัดสันสลีหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรไพรัชอินหงษ์วัดสันสลีหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
39พระพระอนันท์ใจลังกาอนุตฺตโรวัดพระธาตุดอยกู่แก้วคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรอนาวิลพิบูลย์วัดป่าถ่อนคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรสมสราญปลื้มเปรมวัดหนองครกคณะจังหวัดเชียงราย
42สามเณรณัทรจับจิตรวัดหนองครกคณะจังหวัดเชียงราย
43สามเณรจักรเนืองนิตย์วัดหนองครกคณะจังหวัดเชียงราย
44สามเณรนัฐพลขาแลศักดิ์วัดโพธนารามคณะจังหวัดเชียงราย
45สามเณรเดโชพลใจดีวัดโพธนารามคณะจังหวัดเชียงราย
46พระหองสามนวลธมฺมชาลวัดป่าหมากหน่อคณะจังหวัดเชียงราย
47พระคำสามนวลกุเวลวัดป่าหมากหน่อคณะจังหวัดเชียงราย
48สามเณรจายแสงวงค์วัดห้วยน้ำรากคณะจังหวัดเชียงราย
49สามเณรหลวงวันอินแสงวัดห้วยน้ำรากคณะจังหวัดเชียงราย
50สามเณรประสิทธิ์ธรรมวงศ์วัดห้วยน้ำรากคณะจังหวัดเชียงราย