รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๑๐๐๑ - วัดพระแก้ว
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพัฒนามาเยอะวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
2สามเณรศิริพงศ์เทวานุรักษ์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
3สามเณรทศพลทองสุกวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
4สามเณรสวย-วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
5สามเณรภาณุวัฒน์ฟักเชื่อมวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
6สามเณรพีระพงศ์คำถาวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
7สามเณรณรงค์ชัยจะอึวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
8สามเณรเสกสรรอ้วนล่ำวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
9สามเณรเอกชัยพุทชัยสงค์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
10สามเณรอนุพงษ์เฌอมือวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
11สามเณรกันตภูมิโตทับวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
12สามเณรแสงนภัสนามแฝงวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
13สามเณรอภิชาตมาเยอะวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
14สามเณรภาคินดอนหลักคำวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
15สามเณรกฤษฎาระสีเรืองวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
16สามเณรแสงนายแก้ววัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
17สามเณรพีระพัฒน์มะลิวัลย์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
18สามเณรภูบดินทร์สุวรรณวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
19สามเณรณรงค์กรบุญศรีวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
20สามเณรอรุณบุญศรีวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
21สามเณรอดิลักษณ์มาเยอะวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
22สามเณรสมเกียรติมาเยอะวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
23สามเณรอภิศักดิ์โยกาศวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
24สามเณรดวงจันทร์จันทร์ดีวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
25สามเณรนราวิชญ์นันตรัตน์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
26สามเณรคชายิ้มนรินทร์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
27สามเณรอัศวินทิศอุ่นวัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรเกษมฉัตรเจริญทรัพย์วัดพระแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
29สามเณรภูริพัฒน์ดวงคำวัดเชตวันคณะจังหวัดเชียงราย
30พระเอนกจี้เพชรถาวโรวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
31สามเณรชญานนท์อุ่นคำวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
32สามเณรจิรภัทรยี่คำวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
33สามเณรธนกฤตยอดคำวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
34สามเณรกฤตธรรมหองคำวัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
35สามเณรนราวิชญ์วงค์เขียววัดเชียงยืนคณะจังหวัดเชียงราย
36สามเณรสุรเดชอาเซอวัดศรีมิ่งแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
37สามเณรลีโซจูเปาะวัดศรีมิ่งแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
38สามเณรปฏิมากรณ์จันทร์สิงห์วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดเชียงราย
39สามเณรโสรัสจะบุตรมีวัดสันป่าก่อคณะจังหวัดเชียงราย
40สามเณรอัษฎากรณ์อินวิชัยวัดสถานคณะจังหวัดเชียงราย
41สามเณรณัฐพงศ์อยู่พร้อมวัดห้วยพลูคณะจังหวัดเชียงราย
42สามเณรธีรพงศ์สันจันตาวัดสันป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
43สามเณรธันวาวงค์แก้ววัดสันป่ายางคณะจังหวัดเชียงราย
44สามเณรวรชิตนันเสียงวัดศรีศักดารามคณะจังหวัดเชียงราย