รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๙ - วัดล้อมแรด
ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน ลำปาง

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศตวรรษจันตาทะฐิตปุญฺโญวัดกุ่มเนิ้งคณะจังหวัดลำปาง
2พระสกลรัฐสุภะมาตาปญฺญาวุโธวัดกุ่มเนิ้งคณะจังหวัดลำปาง
3พระสันทัดคำวรรณ์จนฺทวํโสวัดนาบ้านไร่คณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรสงกรานต์ทองมาวัดปางกุ่มคณะจังหวัดลำปาง
5พระกลมเฉพาะตรงสุกโรวัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
6พระเจ็นชุมภูปิยสีโรวัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
7พระสว่างวงศ์สารอายุวฑฺฒโกวัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรนราทิพย์กระเหรี่ยงนาไฮวัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
9สามเณรชยพลนะวะศรีมาวัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรวรกานต์ทิศจิ๋ววัดปางอ้าคณะจังหวัดลำปาง
11พระสุนทรแก้วสมทองปนฺติธมฺโมวัดพระธาตุดอยแดงคณะจังหวัดลำปาง
12พระรวิกานต์คำวงศ์วรสทฺโธวัดพระบาทแม่วะคณะจังหวัดลำปาง
13พระเฉลิมพรรณจิตต์ฝันฉนฺทธมฺโมวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
14พระพีรพลราชวงค์ปภสฺสโรวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
15พระตรัยฐิติธนชาตณัชดิษยธนโชติญาณวโรวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
16พระณรงค์ชัยนิลประกอบกุลวชิรญาโณวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
17พระสิทธิเดชพรศักดิ์สิทธ์ปิยธมฺโมวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
18พระรีสยัพอรุโณวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพคณะจังหวัดลำปาง
19พระชัยวัฒน์อินดีสิริวุฑฺโฒวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
20พระเล็กเภาหนูวุฑฺฒกิจฺโจวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
21พระมานพจันต๊ะอุตม์กตธมฺโมวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
22พระบุญญาศักดิ์ใจแก้วผาสุโกวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
23พระมนัสสารปาวิสุทฺธิจิตฺโตวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
24พระวีระพลผันผ่อนวีรภโลวัดแม่ปะดอยคณะจังหวัดลำปาง
25สามเณรนันทวัฒน์สุดศรีวัดแม่ปะหลวงคณะจังหวัดลำปาง
26พระอดิศักดิ์กันจันวงศ์วิสุทฺโธวัดแม่วะหลวงคณะจังหวัดลำปาง
27พระณัฐกรรัฐมนตรีขนฺติวโรวัดแม่วะกลางคณะจังหวัดลำปาง
28สามเณรทวีชัยโรงอ่อนวัดล้อมแรดคณะจังหวัดลำปาง
29สามเณรรชตสารใจวัดล้อมแรดคณะจังหวัดลำปาง
30สามเณรนพีพัฒน์สุภามงคลวัดล้อมแรดคณะจังหวัดลำปาง
31สามเณรกฤษณะชัยคำวัดล้อมแรดคณะจังหวัดลำปาง
32สามเณรพิสนธิ์ธรรมนนทะภาณิตย์วัดล้อมแรดคณะจังหวัดลำปาง
33พระเกรียงไกรโกจ่อละฐิตธมฺโมวัดสบคือคณะจังหวัดลำปาง
34พระประพจน์ยะแก้วสุทฺธิญาโนวัดสบเติน (ตะวันตก)คณะจังหวัดลำปาง
35พระทวนศิริจันทร์ชิตมาโรวัดสะพานหินคณะจังหวัดลำปาง
36พระเสน่ห์ไชยยาจินะสุธมฺโมวัดสันหลวงคณะจังหวัดลำปาง
37พระประภาวินไตรโพธิ์ฐิตธมฺโมวัดสันหลวงคณะจังหวัดลำปาง
38สามเณรวัฒสันต์บุญเป็งวัดเหล่าน้อยคณะจังหวัดลำปาง