รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๘ - วัดจองคำ
ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ลำปาง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 73 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพีรวิชญ์มงคลวิถีปัตถ์โอหิตภารเมธีวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
2พระเคนอิจิโซดะรตนปญฺโญวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
3พระติณห์สุภาศิริกุลฉนฺทสาโรวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
4พระณัฐดนัยบุบผาอมิโตภาโสวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
5พระพัฒนพลรังกระโทกจนฺทสาโรวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
6พระสืบตระกูลสวนงามฐานวิจาโรวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรสรรพประวิทย์ตะพานแก้ววัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรพีรภาสพงเพชร์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
9สามเณรพีรภัทรนนทิจันทร์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรภาคินไหมน้ำคำวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรสิทธิพงษ์พรหมโสภาวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรณัฐวุฒิทองคำวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
13สามเณรอาทิตย์วงศุเพ็งวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
14สามเณรสิทธินนท์จันทมาลีวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรธนาชัยแก้วประเสริฐวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรธีรชัยผลานิสงค์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
17สามเณรจตุภูมิเครือน้ำคำวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
18สามเณรนันทวัฒน์ลาภจิตรวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
19สามเณรรัฐพงษ์ประครองสุขวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
20สามเณรภูชิตซีซ่าวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
21สามเณรพีระพัฒน์แสงสกุลวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
22สามเณรธนัทจุประมัตตังวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
23สามเณรคนะศักดิ์อนักทัศน์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
24สามเณรญาณพัฒน์กุลมาศวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
25สามเณรวัชรพงษ์พานนนท์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
26สามเณรวรายุทธธิปละวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
27สามเณรภานุวัฒน์วิเศษแก้ววัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
28สามเณรปิยะพงษ์อาสาสู้วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
29สามเณรณัฐพลนิลภูมิวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
30สามเณรชานนท์สีลาโพธิ์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
31สามเณรสืบพงศ์เหลืองวันทาวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
32สามเณรศุภกฤตปลิงกระโทกวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
33สามเณรอธิปศรีฉายาวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
34สามเณรอัครพลธรรมเกตุวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
35สามเณรทักษิณกั้วเสถียรวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
36สามเณรทักษ์ดนัยวงศุเพ็งวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
37สามเณรศิรชัชศรีเสาวงค์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
38สามเณรณัฐวุฒินะวะชัยวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
39สามเณรธนกรบุญแก้ววัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
40สามเณรณัฐสิทธิ์สุภาพันธ์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
41สามเณรคุณานนท์ไชยบุรีวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
42สามเณรพิสิษฐ์พรมราชวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
43สามเณรพงศธรสันทัดวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
44สามเณรจีรสินวงศุเพ็งวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
45สามเณรณัฐวุฒิเสนน้ำเที่ยงวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
46สามเณรวงศธรทองจันทร์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
47สามเณรอมรเทพพรมแสงวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
48สามเณรสุทธิพจน์คุ้มหอมวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
49สามเณรอนุวัฒน์ตั้งฉิ่งวัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง
50สามเณรกฤษณะศิริจันทร์วัดจองคำคณะจังหวัดลำปาง