รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๕ - วัดบ้านหม้อ
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ลำปาง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 78 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจะก่าแซ่ลี้วัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
2สามเณรจะทอแซ่ลี้วัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรชัยพรบุญเผือกวัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรธเนศมาเยอะวัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรรัฐศาสตร์สุวรรณลักษณ์วัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
6สามเณรอาเพียวค่าหล่าวัดดอนสักคณะจังหวัดลำปาง
7พระพงศกรจิรัมย์อธิปญฺโญวัดเตาปูนคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรชาคริตพานิชาวัดเตาปูนคณะจังหวัดลำปาง
9พระธิปไตยสุขเมืองยสวฑฺฒโนวัดปันง้าวคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรณกฤศพิมพิสารวัดปันง้าวคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรมีบุญพูลพันธุ์วัดห้างฉัตรคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรธีรภัทรหาญสิงห์วัดสถานีรถไฟห้างฉัตรคณะจังหวัดลำปาง
13สามเณรอนุชาสุคำวงศ์วัดสถานีรถไฟห้างฉัตรคณะจังหวัดลำปาง
14พระนัฐกานต์สันวันดีฐานุตตฺโรวัดปางม่วงคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรนลธวัชใจสุต๊ะวัดปันเต้าคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรสุขนำเมืองวัดหัวทุ่งพัฒนาคณะจังหวัดลำปาง
17สามเณรสรัลเลายี่ป๋าวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
18สามเณรอภิชาติเลายี่ป๋าวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
19สามเณรนันทิพัฒน์เลาโค๊ะวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
20สามเณรศิริชัยวัชรกมลชัยวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
21สามเณรธนกฤตสีเซ้าวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
22สามเณรกิตติเมธีบูรณะสัมฤทฺธิ์วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
23สามเณรกิตติศักดิ์เด่นธรรมรงค์วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
24สามเณรกิติชัยฤาชัยพิทักษ์กุลวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
25สามเณรจักษณาจรุงคงคาวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
26สามเณรจิรชัยสคราญจิตตรงวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
27สามเณรฉัตรชัยชัยทินกรวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
28สามเณรชัยพลเป๊ะเละวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
29สามเณรชัยมงคลเทพจันดาวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
30สามเณรชัยวัฒน์วิชิตไพรบูรณ์วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
31สามเณรชิติสรรค์-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
32สามเณรโชคชัย-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
33สามเณรฐิติวัลย์จันทร์แสนสวยวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
34สามเณรดนัยตือวังวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
35สามเณรตุลา-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
36สามเณรทักษ์ดนัยคีรีพยุงวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
37สามเณรธนกฤตปัญญาเรือนวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
38สามเณรธนชัยเขตจรัสแสงวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
39สามเณรธนนท์อนุรักษ์พนมวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
40สามเณรธีระพจน์มรดกพนาวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
41สามเณรนิคมมิ่งไพรเวชวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
42สามเณรบัญชา-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
43สามเณรปัฐพงษ์กุลดิลกพนาวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
44สามเณรพงศ์ชัย-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
45สามเณรพงศ์พัทธ์นภาแสงโรจน์วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
46สามเณรพีรดลฟองแก้ววัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
47สามเณรภูรินท์เย็นใจวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
48สามเณรวทันต์-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
49สามเณรวิรากานต์คีรีคำรณวัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง
50สามเณรวิโรจน์-วัดนางแลคณะจังหวัดลำปาง