รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๓ - วัดแม่สุก
ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอภิชาติอยู่สุกวัดเชียงหมั้นคณะจังหวัดลำปาง
2สามเณรกัณฑ์อเนกไทยใหม่วัดดงนั่งคีรีชัยคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรพัชรพลโลมากุลวัดดงนั่งคีรีชัยคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรภูวนาทสุระบัติวัดดงนั่งคีรีชัยคณะจังหวัดลำปาง
5พระชาญณรงค์วงค์สิงห์โชติปญฺโญวัดดงนั่งคีรีชัยคณะจังหวัดลำปาง
6สามเณรศาสตราวุฒิศรีฟองจันทร์วัดทุ่งทองคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรปฏิภาณเป่าพิษวัดบ้านแป้นคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรสุรธัสพูดสัตย์วัดบ้านแป้นคณะจังหวัดลำปาง
9สามเณรฉัตรดนัยแก้ววรรณาวัดแม่สุกคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรนรินทร์ตัวขยันวัดแม่สุกคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรกันตพงศ์ตากล้าวัดสันรุ่งเรืองคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรสุธิพงศ์อกกว้างวัดสันรุ่งเรืองคณะจังหวัดลำปาง
13พระประสงค์ใจดีเตชปญฺโญวัดสันรุ่งเรืองคณะจังหวัดลำปาง
14พระวีระเดชเป็งขวัญโชติปญฺโญวัดสาแพะคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรเมธาสิทธิ์เลิศวิไลพนาวงศ์วัดสาญาณพลารามคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรยงยุทธบรรพตเกศคีรีวัดสาญาณพลารามคณะจังหวัดลำปาง
17สามเณรวุฒิชัยไพรพรพนาสินวัดสาญาณพลารามคณะจังหวัดลำปาง
18สามเณรศุภชัยกลิ่นหอมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดลำปาง
19สามเณรรัตนกรเนวะลาวัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดลำปาง
20สามเณรวชิรวิชติ๊บดีวัดห้วยแหนคณะจังหวัดลำปาง