รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๒ - วัดห้วยคิง
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสรพงศ์บัวเผื่อนฐิตธมฺโมวัดนาแขมคณะจังหวัดลำปาง
2พระเกษมสันติ์บุญยเกษมอนาวิโลวัดนาแขมคณะจังหวัดลำปาง
3พระสายันต์ศุขวันฐิตสทฺโธวัดนาแขมคณะจังหวัดลำปาง
4พระสมนึกไชยชนะจนฺทโสภโณวัดมงคลเกษตรคณะจังหวัดลำปาง
5พระธีระยุทธสลุงอยู่ฐานิสฺสโรวัดมงคลเกษตรคณะจังหวัดลำปาง
6พระมาโนชลิ้มสกุลกตสาโรวัดมงคลเกษตรคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรนวมินทร์วงศ์ก๋าดีวัดมงคลเกษตรคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรธนพัตกนกสมบูรณ์วัดนาแขมคณะจังหวัดลำปาง
9พระสิริวัฒน์ทศทิศอตฺตาโชติวัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะคณะจังหวัดลำปาง
10พระวิโรจน์ชุมภูสายปสนฺโนวัดสบเมาะคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรเจตนิพัทกาวิโลวัดสบเมาะคณะจังหวัดลำปาง
12พระพัดไชยานนท์มหาปุญฺโญวัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
13พระกวีวัฒน์ปินตารณญฺชโยวัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
14พระณรงค์ชินราชกตปุญฺโญวัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรภัทรพลพุทธิมาวัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรศุภชัยแก้ววงศ์วัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
17สามเณรนรากรแก้วประเทศวัดทุ่งกล้วยโพธารามคณะจังหวัดลำปาง
18พระสากรศรีสืบจินตามโยวัดท่าสีคณะจังหวัดลำปาง
19พระวินิจพรหมเสนอรุโณวัดท่าสีคณะจังหวัดลำปาง
20พระสันติวงศ์ทองจิตตสวโรวัดท่าสีคณะจังหวัดลำปาง
21พระสมานคำสายชิสุทธสีโรวัดท่าสีคณะจังหวัดลำปาง
22พระเรวัตรวันปุณนำจิรวุฒโนวัดท่าสีคณะจังหวัดลำปาง