รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๐๐๐๑ - วัดบุญวาทย์วิหาร
ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนราวุธบุตรดาษวัดกล้วยหลวงคณะจังหวัดลำปาง
2พระพัฒนศักดิ์ดวงใยสุขิโตวัดเกาะวาลุการามคณะจังหวัดลำปาง
3สามเณรกิติพลทาวงศ์ยศวัดเขาแก้วคณะจังหวัดลำปาง
4สามเณรศราวุธสายมูลวัดเขาแก้วคณะจังหวัดลำปาง
5สามเณรนวพลเครือวงค์สาวัดเขาแก้วคณะจังหวัดลำปาง
6พระกิตติศักดิ์วงศ์เปี้ยจันทร์กตปุญฺโญวัดคะตึกเชียงมั่นคณะจังหวัดลำปาง
7สามเณรพาทิศอรุณแสงวัดช่างแต้มคณะจังหวัดลำปาง
8สามเณรอชิระดีมากวัดดอกพร้าวคณะจังหวัดลำปาง
9สามเณรภูเบศษ์รื่นมลวัดดอกพร้าวคณะจังหวัดลำปาง
10สามเณรพัทธเมธีเทพหินลัพวัดดอกพร้าวคณะจังหวัดลำปาง
11สามเณรเจษฎาภรณ์ไชยดีวัดดำรงธรรมคณะจังหวัดลำปาง
12สามเณรธนภัทร์สิทธิกูลนะวัดดำรงธรรมคณะจังหวัดลำปาง
13สามเณรอนุทัยคำวัดดำรงธรรมคณะจังหวัดลำปาง
14สามเณรปิยะวัฒน์ศรีคำวังวัดทรายเหนือคณะจังหวัดลำปาง
15สามเณรประสิทธิกรณ์ฟูสายมาวัดท่าโทกคณะจังหวัดลำปาง
16สามเณรนิติภูมิตาวตาวัดทุ่งกล้วยคณะจังหวัดลำปาง
17สามเณรศิรัญธนิลอ่อนหนองหว้าวัดทุ่งกล้วยคณะจังหวัดลำปาง
18สามเณรปณพลธรรมวงศาวัดทุ่งกล้วยคณะจังหวัดลำปาง
19สามเณรพีรพงษ์หารชุมเศษวัดทุ่งกล้วยคณะจังหวัดลำปาง
20สามเณรรัตนพลกัลพฤกษ์วัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
21สามเณรกฤษฎามหานิยมวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
22สามเณรฐานันดรสุริยะวงค์วัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
23สามเณรสรวิศแสนมูลวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
24สามเณรเสรีชนศักดิ์ดีวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
25สามเณรดนุสรณ์มูลเมืองวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
26สามเณรกิตติกรคงธนเมธาวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
27สามเณรกฤษณะมาปันสายวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
28สามเณรธันวาสวยงามวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
29สามเณรชัยสิทธิ์แก้วปัญญาฟูวัดนาก่วมใต้คณะจังหวัดลำปาง
30สามเณรธีรเดชตายะสืบวัดนางเหลียวคณะจังหวัดลำปาง
31สามเณรวีรพลแสนคำวัดน้ำโท้งคณะจังหวัดลำปาง
32สามเณรเมืองละวัดน้ำโท้งคณะจังหวัดลำปาง
33สามเณรจักรภพอิทธิกรณ์วัดน้ำโท้งคณะจังหวัดลำปาง
34สามเณรอัษฎาวุธสิทธิสุขวัดน้ำโท้งคณะจังหวัดลำปาง
35สามเณรสิงหาชิวตาวงศ์วัดน้ำโท้งคณะจังหวัดลำปาง
36พระศุภกฤตอินนันชัยนาถกโรวัดบ่อแฮ้วคณะจังหวัดลำปาง
37สามเณรอภิวุฒิคนครองวัดบ้านกาดใต้คณะจังหวัดลำปาง
38สามเณรรัชนันท์เรือนช้างวัดบ้านเป้าคณะจังหวัดลำปาง
39สามเณรศุภโชคจันสุธิวงศ์วัดบ้านเป้าคณะจังหวัดลำปาง
40สามเณรนนทกรจุไลวัดบ้านผึ้งคณะจังหวัดลำปาง
41สามเณรธีรเดชดอนขันธ์วัดบุญวาทย์วิหารคณะจังหวัดลำปาง
42สามเณรอัครพลแสนหารวัดปงวังคณะจังหวัดลำปาง
43พระเจริญศักดิ์เลิศเจริญสุชาโตวัดปงอ้อมคณะจังหวัดลำปาง
44สามเณรสุภชัยแก้ววงศ์วัดป่าดัวะคณะจังหวัดลำปาง
45สามเณรภัทรพลพุทธิมาวัดป่าดัวะคณะจังหวัดลำปาง
46สามเณรนรากรแก้วประเทศวัดป่าดัวะคณะจังหวัดลำปาง
47สามเณรสุธรศรีนทีทันดรวัดป่ารวกคณะจังหวัดลำปาง
48สามเณรจักรกฤษจะนะวัดป่ารวกคณะจังหวัดลำปาง
49พระรักเกียรติดู่คำนาถกโรวัดป่าเหียงคณะจังหวัดลำปาง
50สามเณรอลงกรณ์อินโอภาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามคณะจังหวัดลำปาง