รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๙๐๐๓ - วัดอุ้มผาง
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง ตาก

แสดง 1 ถึง 50 จาก 80 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเฉลิมพงษ์มะโนวงค์จนฺทวํโสวัดหนองหลวงคณะจังหวัดตาก
2พระอัษฏาวุธกะณะคีรีวิสุทธญาโณวัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
3พระป่าฝน(-)ถาวโรวัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
4พระบัญชากันทาทรัพย์ถิรธมฺโมวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
5พระเดชา()จารุธมฺโมวัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
6พระกาญแก้วมูลชาติฐานากโรวัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
7พระธนชัยปุณณเกียรติกรจารุธมฺโมวัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
8พระอภิสิทธ์สายสอนโชติโกวัดมหาวันวิเวกคณะจังหวัดตาก
9สามเณรจ่อแอหล่า(-)วัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
10สามเณรอิสรถาพ()วัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
11สามเณรชลาคึ(-)วัดพานิชย์นิรมลคณะจังหวัดตาก
12สามเณรชิษณุพงษ์ทรัพย์โชคดีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
13สามเณรไชยภพชาญชัยปทุมวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
14สามเณรซอไวไว(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
15สามเณรทินกรมาลีศรีอมรวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
16สามเณรธนดล(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
17สามเณรธนภัทรไววิทย์เวทัยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
18สามเณรธันวา(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
19สามเณรบดินทร์คีรีแดนชัยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
20สามเณรบัณฑิตพิศาลแดนไพรวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
21สามเณรพิพัฒน์คีรีมาลีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
22สามเณรวีรวุฒิสาครมาลีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
23สามเณรศิริพงษ์ตระการชาติไทยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
24สามเณรสรสิช(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
25สามเณรสองทิตย์งามยิ่งวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
26สามเณรอนุพงศ์(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
27สามเณรต้าชู(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
28สามเณรมโนชานนท์ธีระชัยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
29สามเณรสนธิศรีโสภาสายชลวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
30สามเณรสุภาพภูวิเศษฐ์วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
31สามเณรอนุสรณ์พนาไพรคีรีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
32สามเณรดิโดเจนจินต์วิทยาวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
33สามเณรโชคชัยสายวรรณะวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
34สามเณรกฤษฎาตระการเกริกไกรวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
35สามเณรกวิดา(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
36สามเณรกำพดทำนุพงค์พันธ์วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
37สามเณรกิตติศักดิ์ศรีโสภาคีรีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
38สามเณรโกเมตรตะวันธรรมกุลวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
39สามเณรคุณธรรม(-)วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
40สามเณรจักรภัทรสิริสุทธิรักษ์วัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
41สามเณรชัยวัฒน์ผมน้อยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
42สามเณรจันทร์พงษ์ตระหง่านกุลชัยวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
43สามเณรจิตรกรเดือนรุ่งจรัสมณีวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
44สามเณรจิรพงศ์เจนจินต์วิทยาวัดอุ้มผางคณะจังหวัดตาก
45สามเณรคณิศรเพราะพริ้มเพราวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
46สามเณรมีชัยกวีไกรลาศวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
47สามเณรชวลิตสุทธิธนเหมวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
48สามเณรโกวิทย์ชัยปฐพีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
49สามเณรวัชพลขจรเดชกสินวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก
50สามเณรวันรักดีดวงดีวัดดอนแก้วคณะจังหวัดตาก