รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๘๐๐๒ - วัดกกต้อง
ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเกิดการินตาสีลสํวโรวัดห้วยแมงคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
2พระปีกทิพย์พวงจำปาปญฺญาทีโปวัดวังผาชันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
3พระวันชัยคำสุขมงฺคโลวัดวังผาชันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
4พระสุดสาครวงษ์ตันคุณวีโรวัดวังผาชันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
5พระอินธนูแก้ววังอ้อจารุธมฺโมวัดวังผาชันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
6สามเณรนพดลครบสวยวัดวังผาชันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
7พระรัตน์จันฉิมกนฺตวณฺโณวัดช่องลมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
8พระจกัรพงษ์ศิริเกตุจกฺกวโรวัดชัยชนะพลคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
9พระชาคริตผาแดงสนฺตจิตฺโตวัดชัยชนะพลคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
10พระโภคทรัพย์สารฟองทีปธมฺโมวัดชัยชนะพลคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
11พระธีรศักดิ์วงศ์อินทร์อยู่วรจิตฺโตวัดห้วยเนียมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
12พระทองดีวันดีปสนฺโนวัดนาน้ำพายคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
13พระปรีชามีสอนปภสฺสโรวัดลานชุมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
14พระชนาธิปดามาญฃานวีโรวัดห้วยไข่เขียดคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
15พระคมกริชตันเต็มกตปญฺโญวัดวังอ้อคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
16พระสุริยันต์ชาน้อยตปสีโลวัดวังอ้อคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
17พระเสกสรรชาน้อยสิริภทฺโทวัดนาไร่เดียวคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
18พระไพฑูรญ์ที่กว้างปิยสีโลวัดกกต้องคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
19พระทองเรือนคำทุมสนฺตมโนวัดนาขุมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
20พระปลูกกล่ำสีฉนฺทโกวัดนาขุมคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
21พระชาญวิทย์ภูใจติสรโณวัดท่าปลาคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
22พระวันชัยศรีแก้วโรจนธมฺโมวัดเนินสวนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
23พระเอกสิทธิ์ชำนาหาญธนปาโลวัดห้วยเลิศคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
24สามเณรณัฏฐพลกาวิใจ-วัดเนินสว่างคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
25พระธรรมรัตน์ขันทองรตนโชโตวัดห้วยอ้อยคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
26พระอนุชามหาวันอภิชโววัดปากลีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
27พระถาวรลมรื่นอุตฺตมจิตฺโตวัดผาเลือดคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
28พระชัยพรติสฺสโรมีสมโภชน์วัดน้ำหมันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
29พระสมชายอคฺคธมฺโมหวังชูกลางวัดน้ำหมันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
30พระรุ่งวิสุทฺโธกลัดเจริญวัดน้ำหมันคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
31พระจิรพัสวังเส็งปภสฺสโรวัดหนองย่ารำคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
32พระกฏิธัชตันวิชรอุดมอุตฺตโมวัดหนองย่ารำคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
33พระสมศักดิ์ขันตีต่อสนฺตมโนวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
34พระกิจชัยศิริมาตย์ปิยวาจโกวัดโพธิ์ชัยศรีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์