รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๘๐๐๑ - วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน อุตรดิตถ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนิทวงค์กวีกตธมฺโมวัดวังหินคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
2พระบุญสืบเกตุปั้นปภสฺสโรวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็นคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
3พระสมโภชน์เสียวกระแสสมจิตฺโตวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
4พระเสถียรพงษ์จันทโมคาฐิตธมฺโมวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
5พระวีระพงษ์แดนจันทึกวีรวํโสวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
6สามเณรปานะสิงห์ทาวัดมงคลนิมิตรคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
7พระศุภกิจสุริพันธุ์ภูริญาโณวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
8พระพิทยาชัยเสริมสุขธีปธมฺโมวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
9สามเณรสุทัศน์เนตรช่วงโชติวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
10สามเณรระพีภัทคงคาวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
11สามเณรชัยกรมีพุ่มวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
12สามเณรธีรภัทร์จ่าเหม็งวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
13สามเณรณธภัสสุวาราวัดหมู่ห้าสามัคคีคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
14พระอานนท์ทรงจันทร์ฐิตธมฺโมวัดชำทองคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
15พระอนุลักน์กลิ่นซ้อนอินทวีโรวัดชำทองคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
16พระประเสริฐล่าแยงกนฺตสีโรวัดหาดสองแควคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
17พระกฤษดาแสนประเสริฐสนฺตจิตฺโตวัดคลึงคราชคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
18พระเชียงเชื้อต่ายรตฺตนโชโตวัดใหม่เยาวชนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
19พระบุญทีพาชื่นปภสฺสโรวัดใหม่เยาวชนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
20สามเณรรวีราชสมบัติวัดใหม่เยาวชนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
21สามเณรอธิยุทธยาดีวัดใหม่เยาวชนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
22พระมอนทิมสีโสธโณวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
23พระจรูญเวียนรอบสุชาโตวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
24พระศราวุธแฟงน้อยอนุตฺตโรวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
25พระธานินทร์อินทษาฐิตธมฺโมวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
26พระเพชรเกษมแก้วมณีธมฺมสาโรวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
27พระมานะโมดเหลี่ยมสนฺตมโนวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
28พระสันติยันยงจารุธมฺโมวัดดอยสวรรค์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
29พระสิทธิชัยแผ้วเกษมวิจาโรวัดข่อยสูงคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
30พระวัชระมุสิกสุตขนฺติธมฺโมวัดมหาธาตุคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
31พระปธานินอินนเรศสุมงฺคโลวัดภักดีราษฎร์บูรณารามคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
32พระสันติภาพจงทองธมฺมทีโปวัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาสคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
33พระทองสุขสุวรรณโชติติกขญาโณวัดชำตกคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
34พระธเนศด่วนมีสุขธมฺมวโรวัดทุ่งป่ากระถินคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
35พระจักรพงษ์มาไชยยะอนุตโรวัดทุ่งป่ากระถินคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
36พระไพบูรณ์แป้นมาอตฺถกาโมวัดขวางชัยภูมิคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
37พระศักดิ์ดาริดจูงพืชปภากโรวัดกองโคคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
38พระนารินทร์เพ็ชรแหนจารุธมฺโมวัดกองโคคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
39พระชัชวาลรัตนเสถียรกตปุญฺโญวัดคลองกล้วยคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
40พระพารัตนเสถียรสุทธิญาโณวัดคลองกล้วยคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
41พระดำเนินนุ่มน้อยฐานุตฺตโรวัดคลองกล้วยคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
42พระมนูญฤทธิ์ทองจารุธมฺโมวัดป่าแต้วคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
43พระประจิมทัศนากตปุญฺโญวัดป่าแต้วคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
44พระวันชัยเล็กเสมเตชพโลวัดป่าแต้วคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
45พระสิทธิเดชอ่วมบุญปิยสีโลวัดศรีจำปาศักดิ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
46พระภาณุพันธ์พรหมศิลาสิริธมฺโมวัดท่าไม้เหนือคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
47พระธนินนิธิเจริญสนฺตมโนวัดท่าไม้เหนือคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
48พระประทีปเมืองวงศ์ขนฺติภาโรวัดโพธารามคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
49พระวิชิตพันทวีถิรธมฺโมวัดโรงม้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
50พระจักรพงษ์เสือนามอญภูริวฑฺฒโนวัดท่าไม้เหนือคณะจังหวัดอุตรดิตถ์