รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๗๐๐๓ - วัดคลองเขนง
ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยอดฝ้ายเทศตนฺติปาโลวัดกกแรตคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระจรูญผิวดำธีรวโรวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระภูมินทร์แป้นจากฐิตธมฺโมวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
4พระคนองรัตนโชติอคฺคธมฺโมวัดเกตุวนารามคณะจังหวัดสุโขทัย
5พระหนึ่งเผ่าอินจันทร์ฐานวโรวัดเกตุวนารามคณะจังหวัดสุโขทัย
6พระทวีชัยทวียศชยวุฑฺโฒวัดเกตุวนารามคณะจังหวัดสุโขทัย
7พระเกรียงศักดิ์มาลาธมฺมสาโรวัดเกตุวนารามคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระอาทิตย์อินมั่นอริยวํโสวัดแก่งหลวงมงคลธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระสุขุมเขียวเหลืองติสฺสโรวัดคลองตะเข้คณะจังหวัดสุโขทัย
10พระชญานินสิงห์สนิทอิทฺธิญาโณวัดคลองตะเข้คณะจังหวัดสุโขทัย
11พระภาณุพงษ์สำรีอภิชาโนวัดคลองตะเข้คณะจังหวัดสุโขทัย
12พระสมชายกำพร้าฐานกโรวัดคุ้งยางคณะจังหวัดสุโขทัย
13พระชุมพลแก้วเขียวฐานวีโรวัดดงยางคณะจังหวัดสุโขทัย
14พระวิชัยยุทธพุ่มพวงวิสุทฺโธวัดดอนสักคณะจังหวัดสุโขทัย
15พระมิตรคงสุขตปสีโลวัดเต่าทองคณะจังหวัดสุโขทัย
16พระวีระเดชบำรุงสุรปญฺโญวัดเต่าทองคณะจังหวัดสุโขทัย
17พระวิทวัฒน์สั่งสอน.ธนวฑฺโฒวัดเต่าทองคณะจังหวัดสุโขทัย
18พระพลวัฒน์ชูเที่ยงฐานวโรวัดท่าฉนวนคณะจังหวัดสุโขทัย
19พระสมจิตรอ้นเหน่งฉนฺทวฑฺฒโนวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
20พระกรวิชญ์สินจันทร์ปวรวิชฺโชวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
21พระสัญญาศาลางามสญฺญโตวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
22พระอนุพงษ์แก้วชูโฆสโกวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
23พระกมนทัตอภิสัมภินวงศ์ฐิตธมฺโมวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
24พระขวัญใจจันทรสุเขสิโนวัดบึงครอบศรัทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
25พระวชิรากรวังภูวิชฺชากโรวัดปทุมวนารามคณะจังหวัดสุโขทัย
26พระวชิราวุฒิอินทหอมคนฺธสาโรวัดป่ามะม่วงคณะจังหวัดสุโขทัย
27พระบัญญัติคงแจ้งสิริมงฺคโลวัดป่ารังคณะจังหวัดสุโขทัย
28พระจ๊อดพลอยดำฐิติสมฺปนฺโนวัดป่ารังคณะจังหวัดสุโขทัย
29พระประสงค์บานเย็นงามอิทฺธิญาโณวัดป่ารังคณะจังหวัดสุโขทัย
30พระณัฐวัตรเกตุโตกมโรวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
31พระพงศกรคำหมูกตคุโนวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
32พระนรรทกรเต็มเปี่ยมกตธมฺโมวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
33พระณัฐพลแย้มสะอาดอติพโลวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
34พระสุรเชษฐ์จวนสุขฐิติโกวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
35สามเณรกรกฎผาสุขวัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
36สามเณรวราวุฒิยิ้มประดิษฐ์วัดหนองตูมคณะจังหวัดสุโขทัย
37พระนพรัตน์เนียมเอ็มขนฺติจิตฺโตวัดหนองบัวคณะจังหวัดสุโขทัย
38พระศิวานันต์พลชาธีรวโรวัดหางตลาดคณะจังหวัดสุโขทัย
39พระยุทธนาจ้อยขุนธีรปญฺโญวัดหางตลาดคณะจังหวัดสุโขทัย
40พระสำลีบัวประชุมธีรปญฺโญวัดใหม่สุขเกษมคณะจังหวัดสุโขทัย
41พระสุชินโตเหี้ยมฐิตาจาโรวัดใหม่สุขเกษมคณะจังหวัดสุโขทัย
42พระประสานทองโตสุขิโตวัดใหม่สุขเกษมคณะจังหวัดสุโขทัย
43พระสังวาลเงินขาววุฑฺฒิธมฺโมวัดเหมืองนาคณะจังหวัดสุโขทัย
44พระณณณวัฒน์เชียงวันชาตเมโธวัดเหมืองนาคณะจังหวัดสุโขทัย
45สามเณรธนภัทธ์สีวังวัดเหมืองนาคณะจังหวัดสุโขทัย
46สามเณรชนะชัยแดงสมานวัดเหมืองนาคณะจังหวัดสุโขทัย
47สามเณรวารินลับแลวัดวังธารคณะจังหวัดสุโขทัย
48สามเณรมงคลชัยเงินคำวัดวังธารคณะจังหวัดสุโขทัย
49สามเณรธีรภัทรรอดทุ่งวัดวังธารคณะจังหวัดสุโขทัย
50พระนเรินทร์ฤทธิ์พึ่งเงินญาณิสฺสโรวัดพิพัฒน์มงคลคณะจังหวัดสุโขทัย