รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๗๐๐๒ - วัดท่าเกษม
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 155 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานพอ่ำเกตุปิยวณฺโณวัดใหม่คลองต่างคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระราชันชักนำจนฺทปญฺโญวัดบ้านคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระวุฒิภัทรฉันทมิตรอินฺทปญฺโญวัดบ้านคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
4พระธนาธรณ์มะยุเรศปญฺญสาโรวัดบ้านคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
5พระอนันต์ชัยปั้นก่ำอชิโตวัดบ้านคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
6พระวรพลตรุษเกตุฐิตสีโลวัดน้ำขุมคณะจังหวัดสุโขทัย
7สามเณรอมรเทพตรุษเกตุวัดน้ำขุมคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระชูศักดิ์แสงเย็นฐานรโตวัดบ้านเหมืองคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระศราวุธศึกษาเตชปญฺโญวัดบ้านเหมืองคณะจังหวัดสุโขทัย
10พระอดิศักดิ์อินทปัตอภิสมฺปณฺโนวัดทุ่งมหาชัยคณะจังหวัดสุโขทัย
11พระสมประสงค์ชมภูพวงฐานิสฺสโรวัดศิริบูรณารามคณะจังหวัดสุโขทัย
12พระศิวกรธูปพุดซาธมฺมธโรวัดศิริบูรณารามคณะจังหวัดสุโขทัย
13พระกิตติพศทองเชื้อกิตฺติธโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
14สามเณรชุติวัตรสมากรณ์วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
15พระทิมคิมหันต์อธิปัญฺโญวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
16พระจรัลฉลวยสภาจาโรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
17พระดำเนินขุ่นใจอนุตฺตโรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
18พระเล็กขอสุขอนาลโยวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
19พระจ้อนประมงจารุธมฺโมวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
20พระเอกสิทธิ์คงสมพรอภินนฺโทวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
21พระสังวรโดยด่วนสุภโรวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
22พระทศพลอ่อนนุ่มขนฺติธมฺโมวัดตลิ่งชันคณะจังหวัดสุโขทัย
23พระสมพงษ์นรินทร์ติสรโณวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
24พระจรัญขวัญเปรมมหาปุญฺโญวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
25พระภาณุวัตน์ชะเอมจิรวฑฺฒโนวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
26พระเนติชัยคงทรัพย์สนฺตมโนวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
27พระกิตธิพงษ์สามหาดไทยกิตฺติพโลวัดเขาอินทร์คณะจังหวัดสุโขทัย
28พระอนุพงษ์เจริญทองอภิรตาจาโรวัดเขาอินทร์คณะจังหวัดสุโขทัย
29สามเณรจิตภาณุเย็นคงคาวัดเขาอินทร์คณะจังหวัดสุโขทัย
30สามเณรรังสัญอาดูรวัดเขาอินทร์คณะจังหวัดสุโขทัย
31พระพายัพจันหงพทฺธธมฺโมวัดป่างิ้วคณะจังหวัดสุโขทัย
32พระจักรกฤตย์ศรีวิชัยถิรธมฺโมวัดหาดเสี้ยวคณะจังหวัดสุโขทัย
33พระรัฐนันท์แก่นมณียสินฺทโรวัดหาดเสี้ยวคณะจังหวัดสุโขทัย
34พระอำนาจศรทิพย์ฐานิสฺสโรวัดหาดเสี้ยวคณะจังหวัดสุโขทัย
35พระชนะพงษ์กลอนกิ่งจิรสุโภวัดหาดเสี้ยวคณะจังหวัดสุโขทัย
36พระสนามกริ่มเพชรวชิรธมฺโมวัดต้นสนโพธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
37สามเณรภานุวัฒน์ทองดีวัดม่อนแก้วคณะจังหวัดสุโขทัย
38สามเณรธีระวุฒิทองแตมวัดม่อนแก้วคณะจังหวัดสุโขทัย
39พระวันชัยช่างเพาะปภาโสวัดห้วยติ่งคณะจังหวัดสุโขทัย
40พระชัยวัฒน์แจ่มแจ้งวชิรวํโสวัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
41พระอนุวัฒน์หลินฐานจาโรวัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
42พระวุฒิชัยค่ำวังสุปญฺโญวัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
43พระทวีลาภชูฤทธิ์แพ่งเมืองโชคชุยอาทโรวัดใหม่แสงทองคณะจังหวัดสุโขทัย
44พระบุญญฤทธิ์ร่มโพธิ์ทองสกุลธมฺมโชโตวัดโพธิ์ดู่คณะจังหวัดสุโขทัย
45พระธนากรห้าวหาญธมฺมจาโรวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
46พระณรงค์พันธุ์แก้วลาขนฺติสาโรวัดโพธิยารามคณะจังหวัดสุโขทัย
47พระอนุชิดพหรมนรินธ์อธิปญฺโญวัดบ้านแก่งคณะจังหวัดสุโขทัย
48พระศรศักดิ์ลิขิตอติพโลวัดบ้านแก่งคณะจังหวัดสุโขทัย
49สามเณรเสกสรรห้าวหาญวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
50สามเณรวีรยุทธดวงเดือนวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย