รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๗๐๐๑ - วัดไทยชุมพล
ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 183 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรพลบุญผ่องสนฺตจิตฺโตวัดกำแพงงามคณะจังหวัดสุโขทัย
2สามเณรกรรนิมิตรโอ่งเกตุวัดกำแพงงามคณะจังหวัดสุโขทัย
3สามเณรพีระพัฒน์ลำเจียกวัดกำแพงงามคณะจังหวัดสุโขทัย
4สามเณรพิชชานนท์บุญคงวัดกำแพงงามคณะจังหวัดสุโขทัย
5สามเณรวิทวัฒน์เพ็งเนียมวัดกำแพงงามคณะจังหวัดสุโขทัย
6พระรันทมพุกเกลี้ยงคนฺธาโรวัดบ้านขวางคณะจังหวัดสุโขทัย
7พระกุหลาบอินเอี่ยมจนฺทโสภโณวัดบ้านขวางคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระพิศเรืองคำวิสารโทวัดบ้านขวางคณะจังหวัดสุโขทัย
9พระพลัฏฐ์ชูคงจิตฺตทนฺโตวัดบ้านขวางคณะจังหวัดสุโขทัย
10พระจตุรงค์ศรีทรัพย์จนฺทสีโลวัดพลายชุมพลคณะจังหวัดสุโขทัย
11สามเณรธีรภัทรศรีทรัพย์วัดพลายชุมพลคณะจังหวัดสุโขทัย
12สามเณรวุฒิพงศ์มณีโชติวัดพลายชุมพลคณะจังหวัดสุโขทัย
13สามเณรนันทโชติพรรณประทุมวัดพลายชุมพลคณะจังหวัดสุโขทัย
14พระสุรชัยทองหมู่ปวโรวัดศรีโพธิ์งามคณะจังหวัดสุโขทัย
15สามเณรตุลาชัยเลิศศิริเสถียรวัดศรีโพธิ์งามคณะจังหวัดสุโขทัย
16พระพลวิชเกตุบำรุงปญฺญาพโลวัดบางคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
17พระปฏิวัติแก้วพฤกษ์สิริภทฺโทวัดบางคลองคณะจังหวัดสุโขทัย
18พระโลมบุญประสิทธิ์จิรธมฺโมวัดยางเอนคณะจังหวัดสุโขทัย
19พระบัญจงธูปเทียนครุโกวัดยางเอนคณะจังหวัดสุโขทัย
20พระนุวรรณสุวรรณโรจน์ปุณฺณาโภวัดขุนช้างคณะจังหวัดสุโขทัย
21พระสุรเดชปานเกตุจารุวณฺโณวัดหัวฝายคณะจังหวัดสุโขทัย
22พระอุเทนมีเรืองสิริปุญฺโญวัดป่าเรไรคณะจังหวัดสุโขทัย
23พระสวิตต์หนูจอโชติปญฺโญวัดป่าเรไรคณะจังหวัดสุโขทัย
24พระไพรัตน์หอมทองกตทีโปวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
25พระธวัชชัยวรนุชมหาลาโภวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
26พระธวัชชัยอยู่ทองวิสุทฺโธวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
27พระธนพลบัวงามอติพโลวัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดสุโขทัย
28พระวีรพลม่วงอาบสุทฺธาโภวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
29พระจักรกฤชบุญเม่นธีรวฑฺฒโกวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
30พระภานุวัฒน์มะลิซ้อนคุณวฑฺฒโนวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
31พระไพบูลย์แพ็งยิ้มฐิตมโนวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
32พระณัฐวัฒน์เทพนรินทร์สุวฑฺฒโนวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
33พระเทพพิทักษ์อ่วมบุญสุเมโธวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
34สามเณรณรงค์ฤทธิ์ลบเกิดวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
35สามเณรประสงค์วงศ์พฤกษาสกุลวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
36สามเณรนพรัตน์กวางมรกตวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
37สามเณรปริญญาคัมภีร์พยัคฆ์วัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
38สามเณรบูรพาดิษฏิบรรพตกุลวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
39สามเณรณัฐวุฒิเวียงจอมทองวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
40สามเณรรพีภัทรวงศ์จำเนียงวัดราชพฤกษ์คณะจังหวัดสุโขทัย
41พระบัญชาโหมดบุตรกิตฺติญาโณวัดศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดสุโขทัย
42พระจักรภู่ขาวธตมโลวัดวังแดงคณะจังหวัดสุโขทัย
43พระสาโรจน์อ่อนเนียมฐิตโลโภวัดหนองทองคณะจังหวัดสุโขทัย
44พระธงชัยอนุจรอาทโรวัดกระชงคารามคณะจังหวัดสุโขทัย
45สามเณรพชรเกตุสนต์วัดกระชงคารามคณะจังหวัดสุโขทัย
46สามเณรพรรณพัชรเพชรล้วนวัดกระชงคารามคณะจังหวัดสุโขทัย
47พระปรินทรเมตดีฐานวโรวัดคงคามาลัยคณะจังหวัดสุโขทัย
48พระสุริยาพระยาขันฐานรโตวัดคงคามาลัยคณะจังหวัดสุโขทัย
49พระนัฐวุฒิทองแดงอาทโรวัดคงคามาลัยคณะจังหวัดสุโขทัย
50พระสถิตไทยอยู่ธมฺมวโรวัดคงคามาลัยคณะจังหวัดสุโขทัย