รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๖๐๐๔ - วัดหน้าพระธาตุ
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก

แสดง 1 ถึง 50 จาก 139 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภัคธรโพธิ์สว่างธมฺมธโรวัดบางสะพานคณะจังหวัดพิษณุโลก
2สามเณรวรรณ์ชนะจันทร์แก้ววัดบางสะพานคณะจังหวัดพิษณุโลก
3พระสุทัศน์รัศมีมหาคมฺภีโรวัดคลองเมืองคณะจังหวัดพิษณุโลก
4พระพงษ์ศักดิ์รักพวงทองฐานุตฺตโมวัดคลองเมืองคณะจังหวัดพิษณุโลก
5พระวิสูตรมณีรัตน์ธมฺมจาโรวัดคลองเป็ดคณะจังหวัดพิษณุโลก
6พระจิรวัฒน์เสือแป้นปฏิภาโณวัดคลองเป็ดใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
7พระทองสุขบุญพลอยสุภาจาโรวัดคลองเป็ดใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
8พระทนงศักดิ์คำเขียนธนปาโลวัดดงข่อยคณะจังหวัดพิษณุโลก
9พระพรรวินท์คำวัฒนาฐิตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิษณุโลก
10พระสุพจน์เลี้ยมประโคนสุเมโธวัดหนองกัญญาคณะจังหวัดพิษณุโลก
11พระรุ่งเจริญทิวาลัยฐิติญาโณวัดหนองกัญญาคณะจังหวัดพิษณุโลก
12พระรัชกฤชนภดลรุ่งปัญญาญาณทีโปวัดวังกระชอนคณะจังหวัดพิษณุโลก
13พระเอกชัยกาญจนรัตน์ปริปุณฺโณวัดวังกระชอนคณะจังหวัดพิษณุโลก
14พระเปี๊ยกฮะเฮ็งติสฺสโรวัดสุวรรณดำรงธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
15พระภนธรนนทิโชดวิชญนนฺทธโรวัดสุวรรณดำรงธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
16พระทักษิณดวงอารามธมฺมสาโรวัดหนองกาดำบำรุงธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
17พระอำนาจเผากลิ่นปญฺญาโภวัดหนองกาดำบำรุงธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
18พระเสนาะสารธรรมาธิคุณสนฺติกโรวัดบึงพร้าวคณะจังหวัดพิษณุโลก
19พระจำลองเรืองโชติจกฺกวโรวัดบึงพร้าวคณะจังหวัดพิษณุโลก
20พระสมชายวงษ์คำภูสมจิตฺโตวัดบึงพร้าวคณะจังหวัดพิษณุโลก
21พระวิทูรย์แพงวังทองวิมโลวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
22พระวิเศษลักษณาครบุรีวชิโรวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
23พระปิติภัทรโก๊ะกังปิยสีโลวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
24สามเณรธรากุลดวงดาวส่องวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
25สามเณรรัชภูมิพงวารินทรวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
26สามเณรพัชรนุชชาวนาวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
27พระอภินันท์พรมเจียมอคฺคธมฺโมวัดวังดินสอคณะจังหวัดพิษณุโลก
28พระอภิวัฒน์พรมเจียมอคฺคปญฺโญวัดวังดินสอคณะจังหวัดพิษณุโลก
29พระกษมาอนันตการสุทฺธิจิตฺโตวัดวังวารีศรีศรัทธาธรรมคณะจังหวัดพิษณุโลก
30พระวินัยปั้นเสือปภสฺสโรวัดแม่ระกาคณะจังหวัดพิษณุโลก
31พระธนาธิปอ่อนสาอคฺคปญฺโญวัดแม่ระกาคณะจังหวัดพิษณุโลก
32พระณัฐดนัยพามูลกิตฺติโกวัดแม่ระกาคณะจังหวัดพิษณุโลก
33พระสมศักสิงห์มีเขมาสโยวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
34พระสาโรจน์จันทร์เรืองฐิติสมฺปนฺโนวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
35พระสมนึกศิริวัฒน์ปสาโทวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
36พระอุบลเหลาทองขนฺติธมฺโมวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
37พระกฤตยชณ์สนชัยเลิศขนฺติธมฺโมวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
38พระบรรพตจันทูลถิรธมฺโมวัดบ้านเข็กคณะจังหวัดพิษณุโลก
39สามเณรอาลิฟอาซามิงวัดบ้านแถวคณะจังหวัดพิษณุโลก
40สามเณรเจษฎาตรีอินทร์วัดบ้านแถวคณะจังหวัดพิษณุโลก
41พระนฤพนธ์ลอยพูนชยานุวฑฺโฒวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
42พระมงคลทิพย์บุญทองธนิสฺสโรวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
43พระสมปองธงไชยฐิติสีโลวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
44พระเกียรติพงษ์แซ่โค้วฐิตปุญฺโญวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
45พระธวัชชัยไกรกาพย์ธมฺมธีโรวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
46พระวีรพงษ์มีชมธมฺมธีโรวัดวังนกแอ่นคณะจังหวัดพิษณุโลก
47พระชัชวาลย์เสงี่ยมอยู่เหมโกวัดเนินสว่างวรารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
48พระรอดสีหะวงษ์ปภากโรวัดเนินสว่างวรารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
49พระสุริยาตุนานันท์อธิปญฺโญวัดเนินสว่างวรารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
50พระณัฐพงษ์สีวะเสาร์ขนฺติธมฺโมวัดหนองปรือคณะจังหวัดพิษณุโลก