รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๖๐๐๓ - วัดกระบังมังคลาราม
ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

แสดง 1 ถึง 50 จาก 116 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระขวัญชัยกระแสเทศน์ภทฺทธมฺโมวัดลำคลองโปร่งนกคณะจังหวัดพิษณุโลก
2พระกิมเจี๊ยะแซ่เตียวรตินฺธโรวัดคลองแคตะวันออกคณะจังหวัดพิษณุโลก
3พระสุชาติผาวันธมฺมธีโรวัดกรับพวงใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
4พระมนฑลนาคคงคำจนฺทสโยวัดกรับพวงใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
5พระเพลินจิตตรงส่วนอภิลาโภวัดกรับพวงใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
6พระสงครามแปลกบัวอจลธมฺโมวัดกรับพวงใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
7พระยงยุทธแสงสง่าธมฺมาสโยวัดกรับพวงใต้คณะจังหวัดพิษณุโลก
8พระอนุชิตเทียนเจริญฐิตธมฺโมวัดเทพชุมนุมคณะจังหวัดพิษณุโลก
9พระทวีวัฒน์ทองน้อยสุทฺธมโนวัดใหม่พรหมพิรามคณะจังหวัดพิษณุโลก
10พระทรงพลสมอินทร์กุสลจิตฺโตวัดใหม่พรหมพิรามคณะจังหวัดพิษณุโลก
11พระผลสิงห์เรืองอธิปญฺโญวัดใหม่พรหมพิรามคณะจังหวัดพิษณุโลก
12พระสิทธิเดชอินทร์ขำเตชธโรวัดพรหมพิรามคณะจังหวัดพิษณุโลก
13พระชัชชัยคงปานเอกคคฺจิตฺโตวัดย่านขาดคณะจังหวัดพิษณุโลก
14พระประวิทย์พุ่มนิลฐานุตฺตโรวัดย่านขาดคณะจังหวัดพิษณุโลก
15พระพงศธรพรานเสือกมฺมสุทฺโทวัดย่านขาดคณะจังหวัดพิษณุโลก
16พระคเนบุญอ้นกนฺตลีโลวัดห้วยดั้งคณะจังหวัดพิษณุโลก
17พระสุชาติทิมปานสุขชนฺติโกวัดห้วยดั้งคณะจังหวัดพิษณุโลก
18พระวิษณุมากเมืองจนฺทูปโมวัดห้วยดั้งคณะจังหวัดพิษณุโลก
19พระพจน์ษพนทิวารัตน์ปภณกนฺตสาโรวัดดงสมอคณะจังหวัดพิษณุโลก
20พระก้องภพจันทร์แสงกิตฺติคุตฺโตวัดคลองวังมะขามคณะจังหวัดพิษณุโลก
21พระสมโชคดีมากปมุตฺโตวัดสนามไชยคณะจังหวัดพิษณุโลก
22พระประศาสตร์ดีมากอุชุจาโรวัดสนามไชยคณะจังหวัดพิษณุโลก
23พระสาครคงรอดสุมโนวัดมะต้องคณะจังหวัดพิษณุโลก
24พระรามณรงค์สีบุตราจนฺทโชโตวัดป่าสักคณะจังหวัดพิษณุโลก
25พระประสมเงี้ยวเกิดอาภากโรวัดนาขุมคณะจังหวัดพิษณุโลก
26พระฉลาดเรือนก้อนสุนทรธมฺโมวัดหนองหม้อแกงคณะจังหวัดพิษณุโลก
27พระสมพงค์บุญเอี่ยมฉนฺทกาโมวัดวังปลาดุกคณะจังหวัดพิษณุโลก
28พระธนพลโนนจุ้ยอริโยวัดวังปลาดุกคณะจังหวัดพิษณุโลก
29พระศุภฤกษ์สุขเกษมอิสฺสรธมฺโมวัดไผ่ขอน้ำคณะจังหวัดพิษณุโลก
30พระจำนวนทำบุญฐานิสฺสโรวัดไผ่ขอน้ำคณะจังหวัดพิษณุโลก
31พระสังวรอ่ำพูลสํวโรวัดชุมพลศรีคณะจังหวัดพิษณุโลก
32พระอุทัยสุกใจปุกอมโรวัดชุมพลศรีคณะจังหวัดพิษณุโลก
33พระสุพตเหลืองอ่อนเตชวโรวัดใหม่โพธิ์งามคณะจังหวัดพิษณุโลก
34พระวันชัยอยู่สมบูรณ์สุภทฺโทวัดใหม่โพธิ์งามคณะจังหวัดพิษณุโลก
35พระวันชัยบุญขันฐิติสีโลวัดคลองมะเกลือคณะจังหวัดพิษณุโลก
36พระอุไรนวลเปรมปรีอนาลโยวัดบ้านบึงคณะจังหวัดพิษณุโลก
37พระชัยวัฒน์จิตคามวิสุทฺธิสีโรวัดท่าทองน้อยคณะจังหวัดพิษณุโลก
38พระมนตรีคำมีสัตย์ชยวฑฺฒโนวัดท่าทองน้อยคณะจังหวัดพิษณุโลก
39พระจิราวุฒิจันทพัรธ์เจตนาสุโภวัดตลุกเทียมคณะจังหวัดพิษณุโลก
40พระศรานนท์โพธิ์เต็มอนาลโยวัดตลุกเทียมคณะจังหวัดพิษณุโลก
41พระวีระเดชต้นระหังจกฺกวโรวัดหนองมะคังคณะจังหวัดพิษณุโลก
42พระชัยยะรัตย์แก้วนกฐิตทินฺโนวัดหนองมะคังคณะจังหวัดพิษณุโลก
43พระกฤษณะนาตแทนอภิวรฺโณวัดเชิงเขาวนารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
44พระฉลาดสุขเทพอติภทฺโทวัดเชิงเขาวนารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
45พระศุภชัยอินทะมาตตย์ปญฺญวโรวัดเชิงเขาวนารามคณะจังหวัดพิษณุโลก
46พระเทียมดวงไชยลาปญฺญาธโรวัดพุทธสถานสันติวันคณะจังหวัดพิษณุโลก
47พระสุพจน์พลเตี้ยมอนามโยวัดวังมะด่านคณะจังหวัดพิษณุโลก
48พระขวัญชัยมากรักชาติธีรปญฺโญวัดย่านยาวคณะจังหวัดพิษณุโลก
49พระอภิวิชญ์สิงห์พรหมปิยธมฺโมวัดวงฆ้องคณะจังหวัดพิษณุโลก
50พระสถาพรแจ่มจุ้ยสนตฺจิตฺโตวัดวงฆ้องคณะจังหวัดพิษณุโลก