รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิษณุโลก ภาค ๕
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๖๐๐๒ - วัดสุนทรประดิษฐ์
ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิทวัสคงใจมั่นเตชวโรวัดคลองวัดไร่คณะจังหวัดพิษณุโลก
2พระศุภกรสุชวลิตปิยธโรวัดคลองวัดไร่คณะจังหวัดพิษณุโลก
3พระวิรุณกันทาธมฺมพโลวัดคลองวัดไร่คณะจังหวัดพิษณุโลก
4พระสรศักดิ์ป้อมกระสันต์สาทโรวัดท่าโกคณะจังหวัดพิษณุโลก
5พระมนทองเชื้ออาริโยวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดพิษณุโลก
6พระเสนาะพรเจริญสุมโนวัดแหลมเจดีย์คณะจังหวัดพิษณุโลก
7พระอดุลย์น่วมแหยมจนฺทูปโมวัดแหลมเจดีย์คณะจังหวัดพิษณุโลก
8พระทศพลหมอยาสุทสฺสโนวัดแหลมเจดีย์คณะจังหวัดพิษณุโลก
9พระระพีพัฒน์เพชรแอนอุตฺตโรวัดโป่งหม้อข้าวคณะจังหวัดพิษณุโลก
10พระจรูญแตงอ่อนโชติโยวัดกรุงกรักคณะจังหวัดพิษณุโลก
11พระภัทรกรเทศทองวฑฺฒโนวัดกรุงกรักคณะจังหวัดพิษณุโลก
12พระสมหมายสาอุดโสธโนวัดกรุงกรักคณะจังหวัดพิษณุโลก
13พระณัฐกาญจน์เขียวหวานนนฺทิโยวัดกรุงกรักคณะจังหวัดพิษณุโลก
14พระปัญญากรวงศ์เจริญอคฺคปญฺโญวัดกรุงกรักคณะจังหวัดพิษณุโลก
15พระมาณพเพ็ชรรัตน์ขนฺติพโลวัดห้วยชันสามัคคีคณะจังหวัดพิษณุโลก
16พระวันชัยเกตุโตปุณฺณโกวัดวังแร่คณะจังหวัดพิษณุโลก
17พระก้องเกียรติแสงคำสุธมฺโมวัดวังนัยราษฎร์อุทิศคณะจังหวัดพิษณุโลก
18พระไวทยาบัวผ่องชวโนวัดวังนัยราษฎร์อุทิศคณะจังหวัดพิษณุโลก
19พระสมพลเสวกวิหาลีจิรสุโภวัดหนองอ้อคณะจังหวัดพิษณุโลก
20พระสุรชัยทวยกระโทกเตชวโรวัดหนองอ้อคณะจังหวัดพิษณุโลก
21พระโหยจีนพงษ์สุมโนวัดหนองพยอมคณะจังหวัดพิษณุโลก
22พระไลเฉยสอนรติโกวัดปากครองชุมแสงคณะจังหวัดพิษณุโลก
23พระชัยมงคลเพ็ชรแพรสาทโรวัดแพงพวยคณะจังหวัดพิษณุโลก
24พระสุเทพพินสมบูรณ์อรุโณวัดแพงพวยคณะจังหวัดพิษณุโลก
25พระนภดลเส็งสินเขมจิตโตวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
26พระวิโรจน์ดีสุดปวโรวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
27พระณรงค์ทองขาวภทฺทโกวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
28พระกาหลงโตเร็วรติโกวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
29พระปริญญาทิมเถื่อนโชติโกวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
30พระชำนาญแสงสาครโชติญาโณวัดพรหมเกษรคณะจังหวัดพิษณุโลก
31พระสราวุฒิอุ่นศรีญาณสํวโรวัดกลางสุริยวงศ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
32พระเกียรติศักดิ์ฮวมรุณรวิวณฺโณวัดกลางสุริยวงศ์คณะจังหวัดพิษณุโลก
33พระบุญเลิศลั่นออจนฺทปญฺโญวัดหนองเต่าดำคณะจังหวัดพิษณุโลก
34พระสมพงษ์บัวศรีสิริวณฺโณวัดตะโม่คณะจังหวัดพิษณุโลก
35พระเอกชัยยินดีสิงห์พฺรหฺมโชโตวัดตะโม่คณะจังหวัดพิษณุโลก
36พระวัชระเข็มอุดรวชิรญาโณวัดตะโม่คณะจังหวัดพิษณุโลก
37พระจเรแก่นจรรยารตนญาโณวัดตะโม่คณะจังหวัดพิษณุโลก
38สามเณรศรายุทธเขียวดำวัดปลักแรดคณะจังหวัดพิษณุโลก
39พระประวิทย์กุญชรชัยชนาสโภวัดพันเสาคณะจังหวัดพิษณุโลก
40พระวรสิทธิ์คำแก้วจิตฺตสุโกวัดพันเสาคณะจังหวัดพิษณุโลก
41พระไสวศรีสุขใสญาณวีโรวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดพิษณุโลก
42พระศักดิ์ชัยแพทองชยธมฺโมวัดหนองบัวสี่บาทคณะจังหวัดพิษณุโลก
43พระอรรฐชยภูมิสุริยวงค์อริยวํโสวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
44พระณัฐวุฒิกิจบำรุงปญฺญาวโรวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
45พระอาคมภู่ผึ้งภทฺทจาโรวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
46พระวิทวัสแซ่ย่างอนาลโยวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
47พระอานนท์แซ่โง้วเขมวโรวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
48พระพีระยุทธโสจันทร์กตคุโณวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
49พระวีชัยวัตรโสภาวังกลฺยาโณวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก
50พระมงคลเรืองศืริคุณธโรวัดดงยางคณะจังหวัดพิษณุโลก