รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๑๑ - วัดโคกมน
ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฏิภาณรัตนทิพย์ปภสฺสโรวัดนาพ่อสองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระบัวลาอุทาพันธ์สิริวณฺโณวัดนาพ่อสองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระประเสริฐบุญอยู่วิสุทฺโธวัดนาพ่อสองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระบุญน้อมปํญญาเรสธมฺมกาโมวัดนาพ่อสองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระนงงามญาณจิตฺตทนฺโตวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระอุดมศักด์หาญกลั่นปุณญฺนาโควัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระสุรินทร์นกชัยภูมิกนฺตวณฺโณวัดศรีสมพรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระชัยวุฒิสนั่นรัมย์ยโสธโรวัดศรีสมพรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระทองนาคขวัญหอมอนาลโยวัดหลักด่านคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระสงกรานต์สังข์ทองกตทีโปวัดโนนชาติสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระรัชพลเชาว์ฉลาดรตฺตนโชโตวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12พระจ่ายคำมอกสนฺตจิตฺโตวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระภูษิตออมินสุจิตฺโตวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระศักดาพารีฐานิสฺสโรวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระจรัญพารีกตธมฺโมวัดโคกมนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์