รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๙ - วัดเกตุสามัคคีธรรม
ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระผิวพรมวงค์โสภณมโนวัดเกตุสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระกี่ทัสนไพบูลย์กตธมฺโมวัดเกตุสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระธนกฤตเผ่าแพรคุตฺตจิตฺโตวัดเกตุสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระสันติคำดำอิทฺธิญาโณวัดเกตุสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5สามเณรธันวาศรีสวัสดิ์วัดเกตุสามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระพีรณัฐสุโนภูริปัญโญวัดเนินศิลาเพชรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระนัฐพงษ์ดวงอุปะฐิตธมฺโมวัดเนินศิลาเพชรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระอนุสรณ์ทองแดงสุชาโตวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระปิยะวัฒน์เอี่ยมประหลัดธมฺมวโรวัดใหม่วังตะเคียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระชาญชัยพรมสิงห์วิชากโรวัดสว่างสันติวรรณคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระเสมอสำเภอปสนฺโนวัดสว่างสันติวรรณคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12พระสุนทรคำเภาธมฺมทินฺโนวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระวันมาดวงเล็กเตชธมฺโมวัดยางงามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14สามเณรภีรพลบุญชัยยงค์วัดยางงามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15สามเณรสมบูรณ์จันยูรวัดยางงามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16พระนครงามยิ่งกิตฺติโสภโณวัดวังสมบัติคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระทวีแก่นทิพย์ทิรจิตฺโตวัดวังสมบัติคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระพระทองยิ้มเกตุทองอุชุจาโรวัดพุทธไธสวรรค์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระพระค้ำพาพงษ์ถาวโรวัดพุทธไธสวรรค์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระประภัสภูมิสมสายมหาคมฺภีโรวัดภูเขาทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระบัวลีดวงบุบผาธมฺมสาโรวัดพุทธไธสวรรค์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22พระมลชัยเพ็ชรอินทร์สุภจาโรวัดพุทธไธสวรรค์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23พระวินัยศรีบุญสุขุมาโลวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24พระศศิวิลาสชานุวัตรโชติปญฺโญวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระสถิตย์มาระเทศวรญาโณวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26สามเณรดนัยเดชคามพินิจวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระพลัชมาศรีปิยธมฺโมวัดศรีเจริญคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28พระธีรยุทธแก้วเพิ่มธีรธมฺโมวัดศรีเจริญคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระมนูศักดิ์คำผาอุตฺตโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระวรากรทองบุญมาวรกโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระสามารถเครือบุผาเตชธโรวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32พระนงนาจคำแดงจารุธมฺโมวัดอรัญญาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33พระฐากรรอดช้างอธิจิตฺโตวัดอรุณรัศมีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34พระวิชัยมธุรพจนากุลวิชโยวัดอรุณรัศมีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35พระนัฐพงศ์อินทริงกิติติปญฺโณวัดซับเปิบใต้คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36พระพงษ์สิทธิ์บุญยะอติลาโภวัดภูเขาทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระจิระวัฒน์สนเมืองฐิตกรณีโยวัดภูเขาทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์