รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๘ - วัดศิริมงคล
ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสำเนาหาญภูมินริสฺสโรวัดท่าไม้ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระประมวลไกล้กลางอุชุจาโรวัดท่าไม้ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระมานพบรรพบุรุษอาภาทโรวัดท่าไม้ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระประเสริฐแสงอ่อนปมุตฺโตวัดแม่น้ำแควป่าสักคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระครูเกษมพัชรสาร ( สมคิด )อิ่มเต็มกนฺตสาโรวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระสมุห์คฑาวุธเพิ่มลาภสุมงฺคโลวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระบุญแทนพฤกสลุงชวนปญโญวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระประสิทธิ์นิยมการปญญาวุโรวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระปฏิพลช่วยบำรุงโชติโกวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระบุญธรรมชำนาญทางสุทธมโนวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระมานพสนิทรักษาเขมวีโรวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12สามเณรกิตติพงษ์ดีใพรวัดธุตังคารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระครูปลัดสุขเกษมตะกรุดจันทร์สุขเขโมวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระครูสังฆรักษ์วิรพงษ์ตะกรุดแก้วธมฺมคุตฺโตวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระอนุชิตบุญจันทร์ธมฺมานนฺโทวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16พระพิทักษ์งามเลิศเตชธโรวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระณรงค์เริงสันเทียะคุณากโรวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระพ้อยยงยุทธเตชพโลวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระฟองจันทโชติเขมติตฺโตวัดอุทุมพรวนาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระจักรวาลย์ฟ้าบังจกฺกวโรวัดอุทุมพรวนาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระสมโพธิ์ตะกรุดเงินอาภสฺสโรวัดอุทุมพรวนาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22พระเฉลิมไม้มีแก่นมหาวิริโยวัดอุทุมพรวนาวาสคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23พระสันทัดเครือหงษ์โรจโนวัดศรีเทพคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24พระจุลินทร์รักษาเตชปญฺโญวัดศรีเทพคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระธนาธิปรุ่งเรืองพิลาศจนฺทปญฺโญวัดศรีเทพคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26พระเฉลียวเครื่องกลางรตินธโรวัดรักไทยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระกวินสุหาวรปญฺโญวัดรักไทยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28พระเพ็ชรอำไพชยปาโรวัดเขาแก้วธรรมารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระบุญเทียมดีจุ้ยอาพากโรวัดหนองบัวเริงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระวัชรินทร์เพชสมัยธมฺมรโตวัดหนองบัวเริงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระสมคิดเดชบุญคุณาธโรวัดเนินมะขามป้อมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32พระประเสริฐสุขจันทร์จนฺทสาโรวัดเนินมะขามป้อมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33พระศิริมงคลสร้างเขตสิริธมฺโมวัดเนินมะขามป้อมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34พระบุญเทียมสุขจันทร์จนฺทธมฺโมวัดเนินมะขามป้อมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35พระชลทิศคำษาวงค์โชติโกวัดเนินถาวรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36พระไสวโมกศิริปมุตฺโตวัดวังขามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระทวีศักดิ์เพ็ชรสุภาพโชติโยวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38พระสมเกียรติสมวงษ์อิทฺธิชโยวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39พระวีรศักดิ์สละชีพมหาปญฺโญวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40พระสมควรใจสุขมุตฺตจิตฺโตวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41พระบุญเลิศดิลกลาภสุจิณฺโณวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42สามเณรณัฐพงศ์เก่งกล้าวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43สามเณรปราโมทย์เปลี่ยนสงครามวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44พระบรรเจิดพันธ์อุ่นปญฺญาโชโตวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45พระพระหนูชิดแก้วก่ำมหพฺพโลวัดหนองไฮคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46พระอติวิชญ์ธงวิชัยอุตฺตโรวัดโคกหินคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47พระพีทบุระตะกรุดเงินฉนฺทชาโตวัดโคกหินคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48พระภิญโญสุขอร่ามธมฺมทินฺโนวัดร่องหอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49พระสมัยสร้างผลปสุโตวัดร่องหอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50พระสมานคำชะนามโอภาโสวัดร่องหอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์