รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๗ - วัดซับสมอทอด
ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาวุธหารสุรินทร์อคฺคธมฺโมวัดซับสมอทอดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระสุรพศเพชรกลึงผาสุโกวัดซับสมอทอดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระสันติเจริญพระประแดงสนฺติญาโณวัดซับสมอทอดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระวิชัยเจริญขำฐานวีโรวัดโคกตายอคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระไพฑูรย์วารกุลกตธมฺโมวัดโคกตายอคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระวันชัยอินทร์ชัยธมฺมทีโปวัดทรัพย์เกษตรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระกิติชัยคอนสารสุมโนวัดตะกรุดหินคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระสามารถโสดารัตน์อาทโรวัดหินดาดใหญ่คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระย้วนเทียนแจ่มธมฺมกาโมวัดซับไม้แดง (ใหม่)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระวิรัตน์สมประสงค์ตติปญฺโญวัดซับไม้แดง (ใหม่)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระสำรับศรีจันทร์ธนปาโลวัดพญาวังคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12พระศราวุฒิศรีจันทร์คุณวีโรวัดพญาวังคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระชัยยุทธแสงบู่วัฒนาวิชากโรวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระสพชัยเลิศสงครามอายุโทวัดวังตะเคียนทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระบัวแพงนาคคำปริปณฺโณวัดหนองกำไรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16พระบุญเสริมวงษ์บุญมีปิยธมฺโมวัดรัตนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระบุญจันทร์สุดเอมกตปุญฺโญวัดรัตนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระประวิทย์แสงทิมมนาโปวัดสิริรัตนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระสมศักดิ์ทรัพย์ทิพย์จนฺทโกวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระทวนประเสริฐสรคุณวโรวัดหนองพลวงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระชิดชัยสุขเกษมสุกฺกธมฺโมวัดหนองพลวงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22พระกิตติธัชอ่อนน้อมกิตฺติธโรวัดหนองพลวงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23พระจรัญชุ่มบัวอนาวิโลวัดหนองแดงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24พระสุรศักดิ์พวงสันเทียะธมฺมธโรวัดหนองแดงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระวิเชียรเรืองรุ่งศรีโชติญาโณวัดทุ่งสีทมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26พระยี่พักสีสุจิตฺโตวัดโคกกรวดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระเจียมใจอมฤทธิ์จารุธมฺโมวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28สามเณรโกมลหีบกิ่งวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29สามเณรณัฐภูมิช้อนชนะวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30สามเณรวีรพลแสนกลมวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31สามเณรศิริศักดิ์โตมาวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32สามเณรมงคลพงษ์ศิริวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33สามเณรศัตราวุธหงษ์ยิ้มวัดซับบอนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์