รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๖ - วัดวารีวงษ์
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุชาอ้อยแก่อุตฺตโรวัดโป่งตะแบกวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระบุญสมรวยมั่นจิตรปญฺญาสาโรวัดโป่งตะแบกวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระสถาพรสุขนิตย์สุขิโตวัดโป่งเจ็ดเศียรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระบรรจงสายทองยอดอหึสโกวัดโป่งเจ็ดเศียรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระฉัตรชัยบุญมาสุนฺทโรวัดโป่งเจ็ดเศียรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6สามเณรธีรพงษ์เกิดเทศวัดโป่งเจ็ดเศียรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระกังวาลย์โพธิ์วงษ์โพธิวโรวัดถ้ำเขาเครือคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระณัฐพลค้าไม้ขนฺติธมฺโมวัดถ้ำเขาเครือคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระสมทรงอยู่กล่ำถาวโรวัดบ้านน้ำลัดคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระวิสันต์ดวงประทุมอตฺกาโมวัดศิริรัตน์วนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระกวินเดชารักเมืองจารุวณฺโณวัดศิริรัตน์วนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12พระสมฤทธิ์นาคอังมานิโตวัดศิริรัตน์วนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระสุรพลกิ่งคำชินวโรวัดศิริรัตน์วนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระพิริยะมากยงค์ฐานวีโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระสุรชัยเหลี่ยมศรสุรชโยวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16พระบุญญฤทธิ์ประทุมมาศปุญฺญกาโมวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระพิพัฒน์พงษ์นาคอินทร์สิริภทฺโทวัดลาดแคคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระอัมพรใจสว่างอรุโณวัดซับม่วงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระธนาศรณ์ยะพันธ์ชัยธีรปญฺโญวัดซับม่วงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระฉลองทิพย์สมบัติธมฺมกาโมวัดซับม่วงคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระฐกฤตนางหงษ์กลฺยาณธมฺโมวัดศาลาลายคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22สามเณรฐิติพงษ์คำมะริดวัดทรัพย์เจริญผลคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23พระสันติพั้ววงค์สนฺตมโนวัดน้ำพุสามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24พระธนิตแก้วบัวระภาสุมงฺคโรวัดดงแขวนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระณรงค์ดวงสว่างอมโรวัดเนินสว่างคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26พระญาณกรจันทร์งามอภโยวัดหนองกลอยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระเสมธิสงครามจกฺกวโรวัดสันติสุขารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28พระไวกูลจันทร์มาอาภากโรวัดคลองบนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระประเสริฐคงเสมาโชติวโรวัดป่าคีรีรังคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระสมพรอินสถิตย์จารุโภวัดเขาปูนศรัทธารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระสมพงษ์จันทร์หล้าเตชวโรวัดเขาแม่แก่คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32พระเติมกองยนต์มหาวีโรวัดสันติสุขารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33พระธนากรมาตรีสุจิณฺโณวัดสว่างเนตรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34พระวิชิตนารถภักดีภิรปญฺโญวัดสว่างเนตรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35สามเณรณัฐพลราษสว่างวัดสว่างเนตรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36พระสุชาติเข่งแก้วสุชาโตวัดดงเสือเหลืองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระภานุพงษ์หละวันกนฺตวีโรวัดดงเสือเหลืองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38พระหอมคำเลิศฐานวีโรวัดวารีวงษ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39พระจำเนียรโพธิ์ชื่นธมฺมวโรวัดวารีวงษ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40พระเอกพงษ์เทียบเพชรปริปุณฺโณวัดซับเจริญคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41พระวิรัตน์ศรีรารอดขนฺตโกวัดเขาแม่แก่คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42พระสมชาติโกเฮงโชติธมฺโมวัดเขาแม่แก่คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43พระทศพลอินทนิลธีปธมฺโมวัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44พระเจตพลศรีภักดีอาภากโรวัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45สามเณรณัฐพัฒน์ทวีทรัพย์วัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46สามเณรอนุชาจำปาทิพย์วัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47พระวีรภณหมวกเฟื่องกนฺตวีโรวัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48พระภูมภัสส์เอมจิระโรจน์ทีปโกวัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49สามเณรวราเทพเกรย์-วัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50พระธนบดินทร์แก้วยาอโศโกวัดใหม่ถ้ำแก้วคณะจังหวัดเพชรบูรณ์